Przejdź do głównej zawartości

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach


Każdy pracownik ma prawo wystąpić do swojego pracodawcy o przekazanie mu zaświadczenia, które dotyczy zatrudnienia oraz jego wynagrodzenia za pracę. Zaświadczenia takie są potrzebne  w bankach (np. przy staraniu się o kredyt gotówkowy), w sklepach (przy zakupach na raty).

Zaświadczenie wydawane jest na prośbę zainteresowanego i po jego wypełnieniu przekazuje się je pracownikowi.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór


.........................................
    (pieczątka firmowa)
                                                                                                                ................. ..............................
                                                                                                                          (miejscowość, data)


Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobkówNiniejszym poświadczam, że Pan(i) ....................................................................................... zamieszkał(a) ............................................................................................................................ nr PESEL .................................................................................................................................. jest zatrudniona w ..................................................................................................................... ..............................................................................................................................na podstawie
................................................................................................................................................... (umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę) zawartej na czas ........................................................................................................................ (określony, nieokreślony, wykonywania określonej pracy, próbny) od dnia ................................................................ do dnia ........................................................ na stanowisku ........................................................................................................................... ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich sześciu miesięcy w wysokości ................................................................................................................................ (brutto, netto)

Wynagrodzenie powyższe nie podlega/podlega zajęciu w kwocie ......................................... ............................................................................................................................. miesięcznie od dnia .................................................. do dnia ......................................................................

Pracownik nie znajduje/znajduje się w okresie rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę.

..............................................
   (podpis osoby uprawnionej)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.