Wzór upomnienia dla pracownika

piątek, 12 października 2012


Kara upomnienia dla pracownika wzór


Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

1) kare  upomnienia;
2) karę nagany.


Pracodawca ma także prawo zastosować kare pieniężna za:
  • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczeni pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Kara pieniężna dla pracownika za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwione, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą być wyższe od dziesiątej części wynagrodzenia  za pracę przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń o których mowa w art. 87 par 1 pkt 1-3.

Kara upomnienia, nagany, pieniężna* - wzór


...........................................................                          ..........................................
(pracodawca oraz jego siedziba                                          (miejscowość, data)
lub miejsce zamieszkania)

Znak sprawy .........................

Pan(i)
                                                 .........................................................
                                                 .........................................................
                                                                                          (adres)
Na podstawie art. 108** Kodeksu pracy udzielam Panu(i) kary ............................................. ...................................................................................................................................................
                                                                                         (podać rodzaj kary) za .............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................(wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia)

Od niniejszej kary może Pan(i) wnieść sprzeciw do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

.................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby
działającej w jego imieniu)


*) niepotrzebne skreślić
**) § 1 lub § 2 stosownie do zaistniałego stanu faktycznego

Tryb stosowania kary


Pracodawca nie może zastosować kary po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Karę można zastosować po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany przez pracodawcę, to bieg dwutygodniowego terminu, który jest przewidziany przy stosowaniu kar pracowniczych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Zawiadomienie pracownika


Pracodawca ma obowiązek powiadomić pracownika o zastosowanej wobec niego karze na piśmie, w którym wskazuje rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia, a także informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy