Wypowiedzenie warunków pracy i płacy wzór

wtorek, 9 października 2012

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę 

Wypowiedzenie zmieniające

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosowane są odpowiednio do wypowiedzenia, które wynika z umowy warunków pracy i płacy.Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy będzie uważane za dokonane, jeżeli pracodawca zaproponował pracownikowi na piśmie nowe warunki.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, umowa o pracę zostaje rozwiązana z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu przez pracodawcę warunków, to uważa się wtedy, ze wyraził on zgodę na te warunki.

Pamiętaj! Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownika może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu przez pracodawcę warunków.

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie będzie wymagane w przypadku powierzenia pracownikowi (gdy uzasadniają to potrzeby pracodawcy), innej pracy niż ta, która jest określona w zawartej umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesiecy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia oraz odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Wzór wypowiedzenia warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

....................................................                      ...........................................

(pracodawca oraz jego siedziba                                (miejscowość, data)         
lub miejsce zamieszkania)


Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
Wypowiadam Panu(i)................................................................. z dniem ....................................
następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia .........................

a) ..................................................................................................................................................

b) ..................................................................................................................................................
w związku z...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia ......................., będą obowiązywały następujące warunki umowy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.)

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia ........................., nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ........................................................ w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma....................................................................
 (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)
Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy