Przykładowe wypowiedzenie umowy o pracę

wtorek, 16 października 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę 

Okres wypowiedzenia umowa zawartej na czas nieokreślony


Okres wypowiedzenia umowy o pracę, którą zawarto na czas nie określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, gdy zatrudniano pracownika krócej niż 6 miesiecy;
  • 1 miesiąc, gdy zatrudniano pracownika co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, gdy zatrudniano pracownika co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, o który mowa powyżej, wliczany jest pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach, które określa  art. 231 oraz w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy, które zostały nawiązane przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku, które związane jest z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, to strony umowy o pracę mogą ustalić w umowie,że w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesiecy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w pozostałych przypadkach 2-3 miesiące.

Strony umowy o pracę po dokonaniu jej wypowiedzenia przez jedną z nich mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę, a takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę


.....................................................                       ...................................
(pracodawca oraz jego siedziba                                 miejscowość, data
lub miejsce zamieszkania                                                                              

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcęZ dniem ................................  wypowiadam Panu(i) ................................................................... umowę o pracę z dnia .................... z powodu.............................................................................. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia .................................... .

Od  wypowiedzenia  umowy  służy  Panu(i)  prawo  wniesienia  odwołania  do  Sądu  Pracy  w ................................................................ w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
                                    (siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ...............................................................................*
                   (siedziba komisji)


...................................................................
             (pieczęć i podpis pracodawcy
     lub osoby działającej w jego imieniu)....................................................................................
(potwierdzenie odbioru - podpis pracownika i data)


* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Wzór wypowiedzenia umowy o prace przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia


.....................................................                  ....................................................
(pracodawca oraz jego siedziba                                (miejscowość, data)              
 lub miejsce zamieszkania)


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzeniaZ dniem ...............................  wypowiadam Panu(i) .......................................................................................................................................................umowę o pracę z dnia ................................................................... z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi .......................................................................................... i upłynie w dniu ............................................................................................................................ (wskazać długość okresu wypowiedzenia) 

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ........................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w .................................................. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Przed upływem tego terminu może Pan (i) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą ............................................................................................ .*
                            (siedziba komisji)


.................................................
(pieczęć i podpis pracodawcy
 lub osoby działającej w jego imieniu)


.........................................................................................
(potwierdzenie odbioru - podpis pracownika i data)


 * Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza. 

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika


.............................................................               ...............................................
 (imię i nazwisko pracownika, adres)                            miejscowość, data

                                                                            ..................................................
                                                                            ..................................................
                                                                             .................................................
                                                                             (nazwa pracodawcy adres)


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownikaZ dniem .........................................  wypowiadam umowę o pracę. Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia ......................................................                                                                                 ................................................
                                                                                          (podpis pracownika)Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy