wtorek, 18 września 2012

Wzór umowy o telepracę


Telepraca jest formą zatrudnienia, w której nie istnieje bezpośredni nadzór pracodawcy na wykonawcą, czyli telepracownikiem.

Stosunek pracy odbywany jest a odległość i jeśli ktoś zdecyduje się  zostać telepracownikiem, to z tym, kto go zatrudnił będzie porozumiewał się za pomocą komputera, faksu, telefonu. Miejscem jego pracy nie będzie siedziba zatrudniającej go firmy, a na ogól jego mieszkanie, dom, czy, ogólnie rzecz biorąc adres przebywania.

Pracodawca wskazuje, komu taki pracownik podlega, kto odpowiada za współpracę z nim i kto może go kontrolować w miejscu wykonywania jego pracy. O ile nie umówi się z nim inaczej, to jest także zobowiązany:
  • dostarczyć telepracownikowi niezbędny sprzęt (np. komputer oraz go ubezpieczyć);
  • płacić za instalację, serwis, eksploatację oraz konserwację sprzętu;
  • zapewnić pomoc techniczną oraz szkolenia obejmujące obsługę sprzętu. 
Telepracownik zawiera z pracodawcą umowę, w której są ustalone m.in. sposoby porozumiewania się, potwierdzania jego obecności na stanowisku pracy oraz kontroli. Można tez pracować na swoich urządzeniach i wówczas obie strony umowy (telepracownik i pracodawca) zawierają odrębną umowę i w niej ustalają zakres wykorzystywania sprzętu.

Telepracownik za używanie sprzętu prywatnego ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego, który zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracodawca ma prawo:

  • do kontroli telepracownika i wykonywanej przez niego pracy w miejscu jej wykonywania;
  • do inwentaryzacji;
  • konserwowania i naprawiania sprzętu służącego do pracy;
  • sprawdzania miejsca pracy pod kątem bhp.
Może to robić jeśli:

  • przedtem na piśmie telepracownik wyraził na to zgodę;
  • nie będzie naruszać prywatności telepracownika oraz jego rodziny oraz nie będzie utrudnień w korzystaniu z pomieszczeń domowych.
Po trzech miesiącach każda ze stron umowy może wystąpić o zaprzestanie telepracy i przywrócenie poprzednich lub stworzenie nowych warunków. 

Podstawa prawna: art. 675 do 6711 kodeksu pracy

Umowa o telepracę - wzór umowy


UMOWA O TELEPRACĘ /wzór/

Zawarta w dniu __-__-____ w _________________ pomiędzy
______________________________ z siedzibą w _______________, reprezentowaną
przez ______________________________
Zwaną / zwanym dalej Pracodawcą
a
________________ zamieszkałą/ym w ___________________, legitymującą/ym się dowodem
osobistym serii___________, NIP: ___________, PESEL: ____________
Zwaną/nym dalej Telepracownikiem

Zwanymi łącznie Stronami o następującej treści:

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Pracodawca zatrudnia Telepracownika na stanowisku _____________, w pełnym
wymiarze godzin, w systemie telepracy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas _______________

3. Rozpoczęcie pracy nastąpi w dniu ____________ (UWAGA! Można zastrzec, Ŝe termin
rozpoczęcia pracy uzależniony jest od pozytywnego zakończenia szkolenia)

4. Przy realizacji swoich obowiązków Telepracownik podlega osobie odpowiedzialnej za
współpracę z Telepracownikiem, wskazanej przez Pracodawcę, zwanej dalej
Pełnomocnikiem.

5. Pełnomocnik ma prawo do przeprowadzania kontroli w miejscu pracy Telepracownika.

§ 2

Miejsce pracy


1. Praca będzie wykonywana w miejscu zamieszkania Telepracownika.

2. Koszty organizacji stanowiska pracy pokrywa Pracodawca. Telepracownik ma prawo
wykazać szczegółowe koszty związane z organizacją stanowiska pracy i umożliwić
Pracodawcy dokonanie oceny ich zasadności.

§ 3

Czas pracy

1. Czas pracy Telepracownika wyznaczany jest wymiarem jego zadań i kształtowany przez niego samodzielnie, przy uwzględnieniu przeciętnego czterdziestogodzinnego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Telepracownik ma obowiązek konsultować harmonogram pracy z Pełnomocnikiem.

Lub

2. Telepracownik wykonywać będzie pracę w godzinach od __ do __, w przeciętnym
wymiarze 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym.

3. Telepracownik ma obowiązek potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia wykonywania
pracy w czasie określonym w pkt 1 w sposób przyjęty u Pracodawcy. (np. logowanie do
systemu).

§ 4

Wynagrodzenie

1. Telepracownikowi za wykonywaną pracę przysługuje miesięczne wynagrodzenie
w kwocie _______,- PLN (słownie: ________) brutto.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane do __ dnia kolejnego miesiąca.

3. Telepracownik wyraża zgodę na wypłatę należnego mu wynagrodzenia przelewem na
jego rachunek bankowy.

§ 5

Ogólne obowiązki pracownika

1. Telepracownik powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki pracownicze, działać
w sposób nie narażający dobrego imienia Pracodawcy oraz z poszanowaniem jego
interesów.

2. Telepracownik ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa,
regulaminów, instrukcji i procedur wewnętrznych obowiązujących u Pracodawcy, a także
stosować się do dyrektyw i poleceń wydawanych przez Pracodawcę oraz Pełnomocnika.

3. Telepracownik ma obowiązek z należytą dbałością obchodzić się z powierzonym mu
mieniem oraz podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zachowania
bezpieczeństwa powierzonego mu mienia. Telepracownik w szczególności zobowiązany
jest do użytkowania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjami
technicznymi, regulaminami użytkowania oraz poleceniami Pracodawcy.

4. Telepracownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Pracodawcy, bądź
osobie przez niego wyznaczonej, jakichkolwiek awarii oraz innych problemów z obsługą
powierzonego mu sprzętu.

5. Telepracownik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkich szkoleniach
organizowanych przez Pracodawcę, w tym zwłaszcza w szkoleniu dotyczącym obsługi
sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy.

6. Telepracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne,
o których dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków powierzonych mu
przez Pracodawcę, w trakcie oraz po zakończeniu stosunku pracy. Za informacje poufne
uważa się w szczególności wszelkie dane i informacje zawarte na dokumentach oraz
informatycznych nośnikach wykorzystywanych przez Pracodawcę, dotyczące stosowanej przez Pracodawcę organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności
handlowej, a także wszelkie poufne dane dotyczące jego kontrahentów i klientów.

7. Wszystkie dane i informacje zawarte na informatycznych nośnikach wykorzystywanych przez Pracodawcę nie mogą być bez wyraźnej zgody Pracodawcy gromadzone i rozpowszechniane przez Telepracownika. Telepracownik zobowiązuje się nie kopiować, nie przegrywać, nie przesyłać oraz nie przetwarzać informacji poufnych bez wyraźnej zgody Pracodawcy.

8. Telepracownik ma obowiązek zabezpieczyć informacje poufne przed dostępem osób
trzecich.

9. Telepracownik ma obowiązek kontaktować się z Pracodawcą i Pełnomocnikiem na
zasadach określonych przez przepisy obowiązujące u Pracodawcy.

10. Telepracownik ma obowiązek przedstawić na wezwanie Pracodawcy informacje,
wyjaśnienia oraz sprawozdania dotyczące wykonywanej pracy.

11. Telepracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie prowadzić
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę.

Za działalność konkurencyjną uważane będą:

12. Telepracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie świadczyć
pracy na jakiejkolwiek podstawie (w tym także na podstawie umów cywilnoprawnych) na
rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec
Pracodawcy.

§ 6

Szczególne obowiązki Telepracownika:

1. ___________ do uzgodnienia pomiędzy stronami

2. ___________

§ 7

Warunki pracy

1. Telepracownik organizuje stanowisko pracy, zapewniające bezpieczne i higieniczne
warunki pracy oraz zabezpieczenie i ochronę tajemnic Pracodawcy, według wskazówek
Pracodawcy.

2. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć Telepracownikowi sprzęt niezbędny do
wykonywania pracy spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, określone
przepisami Kodeksu Pracy i aktów szczególnych.

3. Pracodawca pokrywa koszty związane z instalacją, eksploatacją, serwisem,
konserwacją i ubezpieczeniem sprzętu.

4. Pracodawca ponosi koszty przeszkolenia Telepracownika w zakresie obsługi sprzętu
niezbędnego do wykonywania pracy.

5. Przy wykonywaniu pracy Telepracownik może korzystać ze sprzętu stanowiącego jego
własność, spełniającego wymogi bhp, na zasadach określonych w odrębnej umowie.

6. Pracodawca ponosi koszty ubezpieczenia sprzętu stanowiącego własność
Telepracownika, o którym mowa w pkt 5 oraz koszt eksploatacji sprzętu w formie
ekwiwalentu, na zasadach określonych w odrębnej umowie.

7. Telepracownik zobowiązuje się do uzyskania zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia
wykonywania pracy w miejscu zamieszkania, które zobowiązany jest przedstawić
Pracodawcy na jego życzenie.

§ 8

Kontrola

1. Pracodawca i Pełnomocnik mają prawo przeprowadzać kontrolę

a) wykonywania pracy przez Telepracownika,
b) sprzętu obsługiwanego przez pracownika,
c) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

w miejscu zamieszkania Telepracownika. Wykonywanie czynności kontrolnych nie
będzie naruszało prywatności Telepracownika i jego rodziny oraz nie będzie utrudniało
korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

2. Przed rozpoczęciem kontroli, Pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę
Telepracownika na rozpoczęcie kontroli w miejscu jego zamieszkania na piśmie lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Pierwsza kontrola zostanie dokonana przed rozpoczęciem pracy przez Telepracownika.

4. Pracodawca ma prawo na bieżąco monitorować wykonywanie pracy przez
Telepracownika. (chodzi tutaj o „zdalne” monitorowanie za pomocą programów
komputerowych).

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Telepracownik ma prawo, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywać
na terenie zakładu pracy, kontaktować się z innymi pracownikami oraz korzystać
z pomieszczeń socjalnych i prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej.

2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim ___________ okresem
wypowiedzenia. (UWAGA! Jeżeli umowa zostaje zawarta na czas określony, to może
być wypowiedziana za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia tylko, gdy strony
zastrzegą taką możliwość. Dotyczy to tylko umów zawartych na okres ponad
6 miesięcy).

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Wzór umowy o wykorzystywanie przy wykonywaniu pracy sprzętu stanowiącego własność telepracownika

 

zawarta w dniu __-__-____ w ____________ pomiędzy:

_____________, zwanym dalej Pracodawcą, a
_____________, zwanym dalej Telepracownikiem

§ 1

Telepracownik oświadcza, że jest właścicielem komputera typ ___, nr seryjny __________
oraz telefonu komórkowego, model _________, nr seryjny ___________

§ 2

Telepracownik zobowiązuje się używać przy wykonywaniu pracy sprzętu określonego w § 1.

§ 3

Pracodawca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny sprzętu określonego w § 1.
Strony zgodnie oświadczają, że sprzęt określony w § 1 spełnia wymagania określone w
rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy.

§ 4

1. Z tytułu używania sprzętu określonego w § 1, przy wykonywaniu pracy,
Telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny, w wysokości ____ zł płatny co
miesiąc, do dnia __ miesiąca.

[wysokość ekwiwalentu zależeć powinna od norm zużycia sprzętu, jego ceny rynkowej,
wysokości opłat związanych z używaniem sprzętu]

2. Telepracownik ma prawo żądać zmiany wysokości ekwiwalentu, o którym mowa w pkt.
1, w razie ___________________. Zmiana wysokości ekwiwalentu wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§ 5

Pracodawca zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu, o którym mowa w § 1. W ramach
ubezpieczenia sprzęt zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową od zniszczenia lub uszkodzenia, wskutek zdarzeń losowych, o charakterze nagłym i niespodziewanym.

§ 6

1. Telepracownik ma obowiązek uprzedzić Pracodawcę o planowanej zmianie lub zbyciu
sprzętu, o którym mowa w § 1.

2. Telepracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Pracodawcę o wszelkich
awariach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sprzętu, o którym mowa w §1.

§ 7

Pracodawca ma prawo żądać wglądu do bilingów i rachunków z tytułu opłat związanych
z używaniem sprzętu, o którym mowa w § 1.

§ 8

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ustania stosunku pracy. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, którym umowa została wypowiedziana.


0 komentarze:


Popularne posty

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika