Przejdź do głównej zawartości

Jak napisać wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar w 2012 r i 2013 r wynosi:
  • do 4 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka;
  • do 6 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest pracownicy jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest na pisemny wniosek pracownicy, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie wniosku pracownicy.
Pracownica, która jest uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w  wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. 

W tym przypadku podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownicy, który składa się w  terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownica wskazuje wymiar czasu pracy, a także okres, w którym zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy.

Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie wniosku pracodawcy. 

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński


    Katowice, dnia ..............................


    ..........................................

    (nazwisko i imię)

    ............................................

    (adres zamieszkania)

    ...........................................

    (miejsce pracy)

   

Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego    Na podstawie art. 1821 Kodeksu pracy proszę o udzielenie dodatkowego urlopu

    macierzyńskiego w wymiarze....................... tygodni/a w okresie od dnia............ do dnia.....................na...................................... 1) zgodnie z odpisem skróconym aktu urodzenia.

    data i podpis

    * niepotrzebne skreślić

    1) Podstawa prawna:

    Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) pracownicy przysługuje dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze:

    w latach 2012-2013:
  • do 4 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka;
  • do 6 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

    od 2014 roku:
  • do 6 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka,
  • do 8 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.