Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2012

Urlop wychowawczy wzór pisma

Wzór wniosku o urlop wychowawczy Pracownik, który zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, którego celem jest sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem.

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowyPracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, którego wymiar zgodnie z Kodeksem pracy wynosi:

Kiedy urlop na żądanie?

Kto ma prawo do urlopu na żądanie?Pamiętaj!Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi. Są to cztery dni urlopu na żądanie w ciągu roku.

Wydłużanie wieku emerytalnego

Obraz
Nowa reforma emerytalnaWydłużanie wieku emerytalnego rozpocznie się od 1 stycznia 2013 r. Jednak nie od razu będziemy pracować do 67 lat. Dlatego warto się dowiedzieć, ile to my będziemy pracować?

Wydłużanie wieku emerytalnego zacznie się od roczników pań, które urodziły się od 1 stycznia 1953 r. oraz panów urodzonych od 1 stycznia 1948 r.   O ile dłużej będziemy pracować?

Wcześniejsza emerytura praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach a emeryturaPracownik, który pracował w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, może iść na wcześniejsza emeryturę bez względu na to, kiedy osiągnie wymagany wiek:

Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego Osoby, których pracodawca ogłosił upadłość maja prawo do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, ale muszą być spełnione określone warunki.
Świadczenie przedemerytalne może otrzymać pracownik, który był zatrudniony w upadłym zakładzie pracy co najmniej sześć miesięcy i jednocześnie musi mieć ukończone odpowiednie lata - w przypadku kobiety jest to co najmniej 56 lat, a mężczyzny - 61 lat.

Dofinansowanie z Unii 2012

Pieniądze z Unii Europejskiej w 2012 roku Wiedza o tym, o jakie środki unijne można się ubiegać, to dopiero początek trudnej drogi po unijne pieniądze. Przedsiębiorca, zainteresowany wsparciem z UE najpierw powinien złożyć wniosek o dotacje, a po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu realizować inwestycje.

Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, aby firma zidentyfikowała cel, któremu ma służyć inwestycja, oraz dziedzinę, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój przedsiębiorstwa czy szkolenie danej grupy osób). Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne programy – firma musi znaleźć więc program, za pośrednictwem którego dofinansowane są takie projekty jak ten, który chce zrealizować.

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnymPracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje z nim stosunek pracy, a jest on uprawniony do kolejnego urlopu wypoczynkowego, przysługuje urlop:

u dotychczasowego pracodawcy, a jego wymiar jest proporcjonalny do przepracowanego danego pracodawcy okresu w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracy wykorzystał on urlop wypoczynkowy w przysługującym mu lub wyższym wymiarze;
u kolejnego pracodawcy, a jego wymiar jest proporcjonalny do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (zatrudnienie na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego) lub proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (zatrudnienie na czas krótszy niż  do końca danego roku kalendarzowego).

Konsekwencje pracy na czarno

Konsekwencje, które grożą pracownikowi za podjęcie nielegalnego zatrudnienia Jeżeli w chwili podjęcia pracy taki pracownik zarejestrowany był jako osoba bezrobotna i o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (także takiej bez zawarcia pisemnej umowy o pracę lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, a więc tzw. "praca na czarno") nie powiadomił w terminie 7 dni właściwego powiatowego urzędu pracy, to podlega on karze grzywny od 500 zł do 5.000 zł.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Dodatkowy urlop macierzyńskiDodatkowy urlop macierzyńskijest udzielany pracownikowi jednorazowo, bezpośrednio o wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, a jego wymiar wynosi tydzień lub jego wielokrotność.

Częściowa emerytura

Dla kogo emerytura częściowa?  Wcześniejsza emerytura (tzw. częściowa) będzie wynosić 50% pełnej emerytury.

Jeżeli ktoś się na nią zdecyduje, to będzie mógł równocześnie pracować, bez ryzyka, że emerytura zostanie obniżona. Na tę emeryturę będą mogły przejść osoby z odpowiednim stażem pracy.