środa, 13 czerwca 2012


Regulamin pracy


Określa on  prawa, a także obowiązki pracodawcy i pracownika, które są związane z porządkiem pracy.

Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. 

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (z pewnymi wyjątkami ) ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy (podstawa prawna: art. 104 § 2 Kp).

Informacja o warunkach zatrudnienia


Obowiązkiem pracodawcy (musi to zrobić nie później niż w ciągu 7 dni, od dnia zawarcia umowy o pracę) jest poinformowanie pracownika na piśmie o:
 • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę;
 • wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego;
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
W przypadku pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy muszą być też informacje o:
 • obowiązującej porze nocnej;
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę;
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianiu nieobecności. 

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu


Obowiązkiem pracodawcy jest niezwłocznie po zatrudnieniu udostępnienie pracownikowi tekstu przepisów, które dotyczą równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Powinno to nastąpić w formie pisemnej  lub w inny sposób przyjęty u pracodawcy.

Poszanowanie godności pracownika w miejscu pracy przejawia się w dwóch formach:
 • jest to obowiązek równego traktowania pracowników w zatrudnieniu oraz
 • zakaz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej (także na etapie pozyskiwania kandydatów do pracy). 
Pamiętaj! Kto ze względu na  wiek niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny (art. 123 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Akta osobowe


Pamietaj! Pracodawca niezwłocznie po zatrudnieniu pracownika ma obowiązek prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy.

Sposób prowadzenia akt osobowych regulowany jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, ze zm. ).

Ewidencja czasu pracy


Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy w formie oddzielnej dla każdego zatrudnionego pracownika indywidualnej karty ewidencji czasu pracy.

Powinna ona obejmować czas faktycznie przepracowany,  pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz dni wolne, które wynikają z pięciodniowego tygodnia pracy, a w szczególności:
 • okres pełnionego dyżuru, okres urlopu (wypoczynkowego, okolicznościowego, płatnego, bezpłatnego) okres zwolnienia od pracy, okres usprawiedliwionej i nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Wypłata wynagrodzenia za pracę

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić (dla każdego pracownika odrębnie) imienne karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą.

Pamiętaj! Pracownik ma zagwarantowane prawo do minimalnego wynagrodzenia, którego wysokość ustalana jest cyklicznie w zgodzie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Prawo do urlopu wypoczynkowego


Pracodawca musi ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego nowo zatrudnionemu pracownikowi w oparciu o zapisy art. 153 i 154 Kodeksu pracy.

Pracownik, który podejmuje po raz pierwszy pracę nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku, po upływie każdego miesiąca pracy.

Pamiętaj! Jeżeli pracownik z niego nie korzysta, to miesięczny wymiar sumuje się, a w każdym następnym roku kalendarzowym wymiar urlopu wypoczynkowego będzie zależny od stażu pracy pracownika.

Ocena ryzyka zawodowego


Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym wykonuje pracę.

Jego obowiązkiem jest ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego, które występuje przy określonych pracach, a także stosowanie niezbędnych środków profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe.

Ubezpieczenie społeczne


Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego w ciągu 7 dni od daty jego zatrudnienia.

Powinny to być następujące ubezpieczenia:
 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe,
 • wypadkowe,
 • zdrowotne.
Jego obowiązkiem jest także opłacanie składek  na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pamiętaj! Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego jest zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł (art. 98 § 1 pkt. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika