Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2012

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski Ojciec urodzonego dziecka przysługuje do dwóch tygodni (wliczane są w to dni wolne od pracy) tzw. urlopu ojcowskiego. Taki wymiar urlopu obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., a wcześniej ojcu przysługiwał tylko tydzień.

Oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych

Wzór oświadczenia zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych Oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych
Wnoszę o ubezpieczenia społeczne:

Tworzenie ZFŚS

Zasady tworzenia ZFŚS Artykuł jest fragmentem poradnika ZFŚS obowiązki pracodwacy i świadczenia dla pracowników.

Kontrolowanie pracowników

Jak pracodawca może sprawdzić, co pracownik robi w czasie pracy?
Artykuł jest fragmentem poradnika Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika.

Do kontrolowania podwładnych pracodawcy wykorzystują wszelkie dostępne środki, w tym elektroniczne. Mają oni prawo sprawdzać, czy w czasie pracy podwładni rzeczywiście wykonują swoje obowiązki, jak często korzystają z przerw lub w jaki sposób używają służbowego sprzętu powierzonego im przez firmę. Monitorowanie podwładnego nie może jednak naruszać jego godności i innych dóbr osobistych.

Prawo pracy nie określa wprost zakresu ochrony pracowników przed ich kontrolowaniem w miejscu pracy. Ogólne zasady tej ochrony wynikają jednak z art.111 kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, czyli np. jego wizerunek, tajemnicę korespondencji lub cześć. Dodatkowo art. 22 1 k.p. wyraźnie wskazuje, jakich informacji o pracowniku może żądać pracodawca. Zawarty w nim katalog da…

Jak obliczyć czas pracy?

Prawidłowe ustalenie wymiaru czasu pracy
Artykuł jest fragmentem poradnika Czas pracy w 2012 roku Planowanie i rozliczanie.

Od norm czasu pracy należy odróżnić wymiar czasu pracy. Przyjmuje się, że jest to liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym w normalnym czasie pracy, a więc uwzględniając normy czasu pracy (dobową i średniotygodniową) obowiązujące danego pracownika.

Umowa o pracę na czas próbny

Umowa o pracę Celem zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas próbny jest sprawdzenie przez pracodawcę jego przydatności do pracy, a pracownik może w ten sposób sprawdzić warunki zatrudnienia.

Czy można zwolnić pracownika na urlopie?

Kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem na urlopie wypoczynkowym?
Generalnie (jest to zasada, która obowiązuje w prawie pracy) pracownicy przebywający na urlopie wypoczynkowym podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę (także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy).

Praca w krajach Unii Europejskiej

Praca w Unii Europejskiej
Jeżeli chcesz podjąć zatrudnienie za granicą, to musisz pamiętać, że roszczenia, które wynikają z zawartych umów będą rozpatrywane z reguły przez sądy cywilne, w oparciu o przepisy prawne obcego systemu prawa.

Co musi zawierać umowa o pracę zawierana z agencją zatrudnienia?

Zaległy urlop na żądanie

Kiedy należy wykorzystać zaległy urlop na żądanie?
Na podstawie przepisów prawa pracy obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopuw tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo (podstawa prawna: art.152 Kodeksu pracy).

Wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyPoniżej zamieszczam wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, pozew można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb...

Ochrona pracownika przed emeryturą

Ochrona przedemerytalna Jeżeli brakuje Ci cztery lata do emerytury, to jesteś w okresie ochronnym.
Pamiętaj! Nie oznacza to tego, że pracodawca nie może Cię zwolnić.

Dorabianie na emeryturze

Ile mogę zarobić na emeryturze? Na emeryturze(także rencie) można zarabiać, ile się chce, jeśli ma się skończone 60 lat w przypadku kobiety oraz 65 w przypadku mężczyzny.

Osoby młodsze muszą to zgłosić w ZUS i pilnować zarobków, by ich świadczenie emerytalne (lub rentowe) nie zostało okrojone lub zawieszone.

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne


W naszym prawie funkcjonują dwie formy zatrudnienia:

zatrudnienie pracownicze, które zwykle jest efektem podpisania umowy o pracę (na okres prób ny,na zastępstwo, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas nieokreślony).

Pamiętaj! Najważniejszą konsekwencją podpisania umowy o pracę jest stosowanie do stron umowy (pracodawca i pracownik) postanowień Kodeksu pracy.

zatrudnienie  niepracownicze, które jest efektem podpisania umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług).

Obowiązki pracodawcy w zakresie nawiązania stosunku pracy

Regulamin pracy
Określa on  prawa, a także obowiązki pracodawcy i pracownika, które są związane z porządkiem pracy.

Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. 

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (z pewnymi wyjątkami ) ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy (podstawa prawna: art. 104 § 2 Kp).

Jak wypełniać świadectwo pracy?

Wzór świadectwa pracy
.......................................                                        ................................ (pracodawca oraz jego                                               (miejscowość i data)  siedziba lub miejsce  zamieszkania)
................................. (nr REGON – EKD)


Dodatki do emerytur i rent

Emerytura i renta 
W przepisach przewidziano wiele dodatków do emerytur i rent.

Pamiętaj! O wszystkie należy się starać w ZUS, choć niektóre wypłacane są z urzędu. Żeby je dostawać trzeba spełniać określone warunki.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2012

Wyższy zasiłek dla bezrobotnychOd czerwca osoby, które zarejestrowane są w urzędach pracy jako bezrobotne z prawem do zasiłku otrzymają 794,20 zł przez pierwsze trzy miesiące, a potem 623,60 zł przez trzy lub dziewięć miesięcy (zależy to od stopy bezrobocia w danym powiecie).

Dodatek za wysługę lat pracy

Dla kogo dodatek za wysługę lat?Dodatek za wysługę lat pracy nie wypłaca się ani obligatoryjnie, ani też powszechnie.

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Kiedy składa się wniosek o kapitał początkowy? Jeśli nie skompletowałeś jeszcze wszystkich dokumentów i nie złożyłeś ich w ZUS, to możesz zrobić to w dowolnym terminie. Obowiązkiem ZUS-u jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ustaleniekapitału początkowego emeryturyw każdym czasie.

Zatrudnienie bez umowy

Praca bez umowyJeżeli ktoś zatrudniony jest bez jakiekolwiek pisemnej umowy, to za wykonaną pracę przysługuje mu wynagrodzenie, o ile strony umówiły się tak, gdy ustnie zawierały umowę.

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego

Pierwszy urlop wypoczynkowy Pracownik ma prawo co roku korzystać z nieprzerwanego,  płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie może się zrzec tego prawa, ani go przenieść na inną osobę.

Najnowsze przepisy emerytalne

Jakie zmiany w emeryturach Właśnie został przesunięty wiek emerytalny i teraz kobiety, a także mężczyźni będą kończyć aktywność zawodową dopiero po ukończeniu 67 roku życia.