Przejdź do głównej zawartości

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy


Na podstawie art. 1012 § 1 kp strony stosunku pracy, które mają dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, mają prawo zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy .W umowie tej pracownik zobowiązuje się przez uzgodniony czas po ustaniu zatrudnienia do nieprowadzenia określonej działalności konkurencyjnej, a pracodawca do wypłacenia mu z tego tytułu ustalonego odszkodowania, które nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia pracownika, które otrzymywał on przed ustaniem stosunku pracy, przez okres, który odpowiada okresowi zakazu konkurencji.

Ustalenie okresu obowiązywania zakazu, a także wysokości odszkodowania należnego pracownikowi jest więc warunkiem koniecznym umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Według Kodeksu pracy istnieją dwie sytuacje, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa tj:


  • ustanie przyczyn uzasadniających taki zakaz;
  • nie wywiązywanie się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Jeżeli zaistnieją powyższe okoliczności, to pracownik ma prawo podjąć określoną w umowie działalność konkurencyjną. Nie ustaje natomiast zobowiązanie pracodawcy do wypłaty umówionego odszkodowania.

Aby pracodawca mógł być zwolnionym z obowiązku wypłaty odszkodowania musiałby zawrzeć z pracownikiem porozumienie rozwiązujące umowę o zakazie konkurencji. Strony mogą także w umowie o zakazie konkurencji przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania przed upływem termin, na jaki umowa została zawarta, np. w drodze wypowiedzenia.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.