Przejdź do głównej zawartości

Termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Kiedy trzeba wykorzystać urlop wypoczynkowy?


Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo.

Jeżeli pracownik złoży taki wniosek, to urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na części, ale w takim przypadku, co najmniej jedna jego część, powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca udziela urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem. Na wniosek pracownicy musi on udzielić jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Podobnie rzecz się tyczy pracownika-ojca, który wychowuje dziecko i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub tzw. urlopu ojcowskiego, a także pracowników, którzy korzystają z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Ustalony termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego jest wiążący dla obu stron stosunku pracy.

Pamiętaj! Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić w dwóch przypadkach, tj. na wniosek pracownika, który zostanie umotywowany ważnymi przyczynami lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeśli nieobecność pracownika byłaby powodem poważnych zakłóceń toku pracy.

W przypadku, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w określonym terminie z przyczyn usprawiedliwiając nieobecność w pracy,a  w szczególności z powodu:


  • choroby;
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
  • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy;
  • urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

obowiązkiem pracodawcy jest przesuniecie urlopu wypoczynkowego na termin późniejszy. 

Może też wystąpić sytuacja, że pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy i z powodu wystąpienia szczególnych okoliczności nie wykorzysta go w całości.

Okoliczności przerwania urlopu wypoczynkowego to:

  • czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby;
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną;
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy;
  • urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
i wtedy obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym, który zostanie uzgodniony z pracodawcą.

Pamiętaj! Żadne inne okoliczności, które wystąpią w trakcie urlopu wypoczynkowego nie spowodują automatycznie jego przerwania. Nawet, jeśli w jakiś sposób zakłócą wypoczynek pracownika. Dotyczy to np. choroby dziecka.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.