Przejdź do głównej zawartości

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego


Pracownik, który uprawniony jest do urlopu wychowawczego, zamiast z niego skorzystać może złożyć wniosek u pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, kiedy mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Pamiętaj!
  Pracownik może obniżyć wymiar czasu pracy tylko do 1/2 etatu. obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie takiego wniosku.
Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy powinien być złożony na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Jeżeli ten termin nie zostanie zachowany przez pracownika, to obowiązkiem pracodawcy jest obniżenie wymiaru czasu pracy nie później, niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

We wniosku wskazuje się:
  • okres, w jakim pracownik planuje skorzystać z pracy w niższym wymiarze czasu pracy (nie dłuższy niż okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego);

  • wymiar obniżonego czasu pracy.
Od dnia złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, do dnia powrotu do pracy na poprzednich warunkach, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy, pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.


Pamiętaj! W tym okresie pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, ani rozwiązać jej bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ochrona jednak nie trwa przez cały okres, w jakim pracownik korzysta z pracy w obniżonym wymiarze, lecz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę dotyczy także zmiany warunków pracy i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Ochrona nie ma zastosowania:
  • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • gdy zachodzą przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika;
  • w przypadku zwolnień grupowych lub indywidualnych, które zostały przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, z tym, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który korzysta z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy, w ramach zwolnień indywidualnych, będzie możliwe pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.