Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2012

Szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia BHP
Pracodawca nie m prawa dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie posiada on wymaganych do niej kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Limit umów na czas określony

Umowy o pracę na czas określony 
Podstawą do wprowadzenia ograniczeń w zakresie zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy są przepisy kodeksu pracy.

Wynagrodzenie przestojowe

Wynagrodzenie za czas przestoju
Wynagrodzenie, które jest określone w art. 81 § 1 kp, czyli za czas gotowości do pracy, przysługuje pracownikowi także za czas niezawinionego przez niego przestoju.

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
Pracownik, który uprawniony jest do urlopu wychowawczego, zamiast z niego skorzystać może złożyć wniosek u pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, kiedy mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Urodzenie dziecka na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownica urodzi kolejne dziecko w okresie urlopu wychowawczego, to nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego.

Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy

Tygodniowa norma czasu pracy
Jeżeli pracownik wykonuje swoja pracę ponad obowiązującą go tygodniową normę czasu pracy, to wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych.


Przekroczenie dobowej normy czasu pracy

Dobowa norma czasu pracy
Pracownik świadczy swoją pracę w godzinach nadliczbowych, gdy przekroczy obowiązująca go dobową normęczasu pracy. Chodzi tu zarówno o podstawową normę czasu pracy, która wynosi 8 godzin na dobę, jak i każdą inną normę dobową czasu pracy, która jest określona w przepisach regulujących czas pracy określonej grupy pracowników (np. pracowników niepełnosprawnych, którzy są zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności obowiązują 7-godzinna dobowa norma czasu pracy).  

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę
Na podstawie art. art. 231 kp, jeżeli zakład pracy lub jego cześć przechodzi na innego pracodawcę, to staje się on na mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i nie musi zawierać z pracownikami nowych umów o pracę.

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
Pracodawca może odwołać pracownika  z urlopu wypoczynkowego tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności, które są nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia przez niego urlopu.

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Mienie powierzone pracownikowi
Pracownik na podstawie art. 124 kp, gdy powierzono mu z obowiązkiem zwrotu  lub do wyliczenia się:


Powierzenie pracownikowi innej pracy

Czasowe powierzenie innej pracy
Na podstawie art. 42 § 4 kp wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane, gdy pracownikowi powierza się, w przypadkach, które są uzasadnione potrzebami pracodawcy, inną pracę niż ta, która jest określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia za pracę, a także odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Przerwa na karmienie dziecka

Prawo do przerwy na karmienie

Jeżeli pracownica karmi dziecko piersią, to ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, które wliczane są do jej czasu pracy. Gdy pracownica karmi więcej niż jedno dziecko, to przysługuje jej prawo do dwóch przerw w pracy trwających każda po 45 minut.


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę

Pracodawca rozwiązują z pracownikiem umowę o pracę w ten sposób składa mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresy wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracęNa podstawie art. 55 kp pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch przypadkach:

Termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Kiedy trzeba wykorzystać urlop wypoczynkowy?
Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopuwypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo.

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Jeżeli pracownik w sposób zawiniony nie wykonuje należycie swoich obowiązków, to pracodawca ma prawo pociągnąć go do odpowiedzialności na zasadach, które są określone w Kodeksie pracy.


Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Na podstawie art. 1012 § 1 kp strony stosunku pracy, które mają dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, mają prawo zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy .