Szukaj w tym blogu

Ładowanie...

Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop?

piątek, 13 kwietnia 2012


Urlop na umowie zlecenie


Umowa zlecenia to jedna z umów cywilnoprawnych. Zastosowanie mają tutaj przepisy Kodeksu cywilnego. To umowa starannego działania i jej przedmiotem jest zobowiązanie się do wykonania określonej czynności na rzecz osoby, która daje zlecenie.
Brak tutaj także co jest charakterystyczne dla umowy o pracę podporządkowania oraz pozostawania do dyspozycji osoby, która jest zlecającym, zaś osoba wykonująca zlecenie ma prawo tylko do takich uprawnień jakie wynikają z treści umowy zlecenia.

Ponieważ do takich umów nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy lecz Kodeksu cywilnego wykonawcy zlecenia nie mają praw pracowniczych takich jak np. prawo do urlopu wypoczynkowego.

Pamiętaj! Wyjątkiem jest zapisanie takiego uprawnienia w umowie zlecenia.

Jeżeli jednak umowa zlecenia wykonywana jest w warunkach podporządkowania osobie zlecającej, w określonym miejscu i czasie, osobiście (nie może być powierzona innej osobie) oraz odpłatnie, to można uznać, iż tak wykonywana umowa jest faktycznie umową o pracę.

Pamiętaj! Pracownik przez nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy oraz pod jego kierownictwem, a także w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Takie zatrudnienie pracownika jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej z pracownikiem umowy (podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy).

Trzeba też pamiętać o tym, że przepis ten zabrania zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną, którą pracownik wykonuje właśnie w takich warunkach.

Zleceniobiorca ma prawo wystąpić do Sądu Pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy w miejsce umowy cywilnoprawnej, a także w przypadku ustalenia, iż umowa zlecenia była faktycznie umową o pracę zażądać od zleceniodawcy wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne.

Sąd Pracy dokona oceny, czy w zawartej przeważają cechy umowy o pracę czy umowy zlecenia oraz - co w orzecznictwie sądów ma dużą rolę - zawarcie jakiej umowy było wolą stron.

Bo:

„nadana umowie określona treść nie przesądza o charakterze łączącego strony stosunku prawnego, ale nie można zakładać, że strony, mające pełną zdolność do czynności prawnych, miały zamiar zawrzeć umowę o innej treści (umowę o pracę), niż tę, którą zawarły” (wyrok SN z 10 października 2003 r., sygn. akt I PK 466/02).

Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy