Przejdź do głównej zawartości

Wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie chorobowe


Pracownik za czas swojej niezdolności do pracy na wskutek:  • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która łącznie trwa 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a gdy ukończył on 50 rok życia - trwającej łącznie 14 dni w ciągu roku kalendarzowego zachowuje prawo do 80%wynagrodzenia;
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy lub choroby, która przypada w czasie ciąży - w okresie, który został wskazany powyżej zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, które są przewidziane dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, a także poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie, który został wskazany powyżej zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe należy obliczyć według zasad, które obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności pracownika do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, który przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi bierze się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jako podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy przyjmuje się 1/30 część wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru zasiłku. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.