Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2012

Mobbing pracownika

Co to jest mobbing?Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. 

Obowiązki wolontariusza

Jaki obowiązki ma wolontariusz?
Wolontariuszem zostaje osoba, która zawrze z daną organizacją pisemne porozumienie. Treść tego porozumienia musi zawierać: zakres, sposób oraz czas wykonywanych przez wolontariusza zadań, a także informacje o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

Obowiązki i prawa pracownika w zakresie bhp

Jakie obowiązki ma pracownik w zakresie bhp?Jego podstawowym obowiązkiem (określony w art. 211 kp) jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona pracy młodocianych

Jak chroniony jest pracownik młodociany? Szczególną ochroną Kodeksu pracy objęci są pracownicy młodocianiPamiętaj !Pracownik młodociany do w rozumieniu prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia (art. 190 kp). Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 la, a wyjątkiem są przypadki, które określa art. 3045 kp (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).

Opieka nad dzieckiem do lat 4 i do lat 14

Opieka nad dzieckiem do lat 4
Jeżeli pracownik opiekuje się dzieckiem w wieku do lat czterech, to pracodawca nie ma prawa bez jego zgody:

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Prawa pracownika
Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniży mu wymiar tego urlopu, nie wypłaci w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, które mu przysługuje, naruszy przepisy o czasie pracy - stanowi to wtedy wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone to jest karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Umowa z agencją pracy tymczasowej

Praca w agencji pracy tymczasowej Pracownik może także zawrzeć umowę z agencją pracy tymczasowej, która skieruje go do pracodawcy, na rzecz którego będzie świadczył pracę (pracodawca użytkownik).

Umowa o pracę na zastępstwo

Ten rodzaj umowy o pracę zawierany jest na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika (np. z powodu urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego).

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracyzawiera się na czas wykonywania określonego zadania, np. budowy jakiegoś obiektu lub jego remontu.
Nie określa się w niej terminu jej zakończenia, gdyż będzie on uzależniony od zakończenia prac, dla których zawarto umowę.

Jakie prawa ma pracownik?

Prawa i przywileje pracownika
Umowa o pracę jest dla pracownika najkorzystniejszą formą zatrudnienia. Pracownik, który ją zawiera, będzie mógł korzystać z praw i przywilejów pracowniczych, które przewidziane są w Kodeksie pracy oraz innych przepisach prawa pracy.
Przysługuje mu prawo m.in. do:
corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar wynosi:
20 dni – gdy jego staż pracy u wszystkich pracodawców jest krótszy niż 10 lat, 26 dni – gdy staż ten obejmuje co najmniej 10 lat.

Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Praca na urlopie wychowawczym 
Jeżeli pracownik nie chce stracić kontaktu z pracą w czasie urlopu wychowawczego, to może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy, podjąć inną działalność, naukę, szkolenie w wymiarze, który pozwoli mu na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Od kiedy urlop macierzyński?

Urlop macierzyński pracownicy
Pracownica, która urodzi dziecko będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę nakładczą, ma prawo do urlopu macierzyńskiego i bez znaczenia jest to, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy umowa terminowa i w jakim wymiarze czasu pracy pracuje oraz jaki jest jej staż pracy.

Odpoczynek dobowy pracownika

Odpoczynek pracownikaPracownik po zakończeniu swoje pracy ma zapewnione prawo do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 25-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Ile przerwy w pracy?

Przerwy w czasie pracyW każdym dniu pracy, pracownik ma prawo do przerw, podczas których może odpocząć i za które przysługuje mu wynagrodzenie.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Obliczenie wymiaru czasu pracy Aby obliczyć wymiar czasu pracy, czyli liczby godzin, które pracownik ma do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym należy:

Wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie chorobowe
Pracownik za czas swojej niezdolności do pracy na wskutek:


Wynagrodzenie za nadgodziny i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Jeżeli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych, to oprócz normalnego wynagrodzenia ma prawo do dodatku, którego wysokość wynosi:

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za czas przestoju
Pracownik za czas przestoju ma prawo do wynagrodzenia, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, które określa stawka godzinowa lub miesięczna, a gdy taki składnik wynagrodzenia za pracę nie został wyodrębniony, gdy określano warunki wynagrodzenia - 60 % wynagrodzenia, które zostało ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Odprawa pośmiertna pracownika

Odprawa pośmiertna z pracy 
Jeżeli umrze pracownik e czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania przez niego po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, to jego rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej od pracodawcy.