Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2012

Obowiązki wolontariusza

Jaki obowiązki ma wolontariusz?
Wolontariuszem zostaje osoba, która zawrze z daną organizacją pisemne porozumienie. Treść tego porozumienia musi zawierać: zakres, sposób oraz czas wykonywanych przez wolontariusza zadań, a także informacje o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

Ochrona pracy młodocianych

Jak chroniony jest pracownik młodociany?
Szczególną ochroną Kodeksu pracy objęci są pracownicy młodociani
Pamiętaj !Pracownik młodociany do w rozumieniu prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia (art. 190 kp). Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 la, a wyjątkiem są przypadki, które określa art. 3045 kp (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Prawa pracownika
Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniży mu wymiar tego urlopu, nie wypłaci w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, które mu przysługuje, naruszy przepisy o czasie pracy - stanowi to wtedy wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone to jest karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Jakie prawa ma pracownik?

Prawa i przywileje pracownika
Umowa o pracę jest dla pracownika najkorzystniejszą formą zatrudnienia. Pracownik, który ją zawiera, będzie mógł korzystać z praw i przywilejów pracowniczych, które przewidziane są w Kodeksie pracy oraz innych przepisach prawa pracy.
Przysługuje mu prawo m.in. do:
corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar wynosi:
20 dni – gdy jego staż pracy u wszystkich pracodawców jest krótszy niż 10 lat, 26 dni – gdy staż ten obejmuje co najmniej 10 lat.

Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Praca na urlopie wychowawczym 
Jeżeli pracownik nie chce stracić kontaktu z pracą w czasie urlopu wychowawczego, to może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy, podjąć inną działalność, naukę, szkolenie w wymiarze, który pozwoli mu na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Od kiedy urlop macierzyński?

Urlop macierzyński pracownicy
Pracownica, która urodzi dziecko będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę nakładczą, ma prawo do urlopu macierzyńskiego i bez znaczenia jest to, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy umowa terminowa i w jakim wymiarze czasu pracy pracuje oraz jaki jest jej staż pracy.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Wynagrodzenie za czas przestoju
Pracownik za czas przestoju ma prawo do wynagrodzenia, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, które określa stawka godzinowa lub miesięczna, a gdy taki składnik wynagrodzenia za pracę nie został wyodrębniony, gdy określano warunki wynagrodzenia - 60 % wynagrodzenia, które zostało ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Odprawa pośmiertna pracownika

Odprawa pośmiertna z pracy 
Jeżeli umrze pracownik e czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania przez niego po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, to jego rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej od pracodawcy.