Posty

Wyświetlanie postów z 2012

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownikaPracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze jego zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;zawinionej przez pracownika utraty uprawnień, które są konieczne do wykonywania przez niego pracy na zajmowanym stanowisku.

Kolejna umowa na czas określony

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony Zawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreslony, jeżeli poprzednio strony stosunku pracy dwukrotnie zawarły umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

Jak złożyć wniosek do ZUS-u o wypłatę emerytury?Trybunał Konstytucyjny wydał niedawno wyrok, ze zawieszenie emerytur przez ZUS było bezprawne.

Gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia

Pracodawca nie płaci wynagrodzenia za pracę Najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wykazują, ze pierwszych trzech kwartałach tego roku zaległości firm w wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników wynoszą aż 154 miliony złotych.

Najlepszym sposobem na odzyskanie zaległego wynagrodzenia za pracę jest złożenie skargi do PIP.

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca? Przyszły pracodawca ma obowiązek uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Takie zezwolenie wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę zakładu pracy lub miejsca zamieszkania pracodawcy (w przypadku osób fizycznych).

Zasady bezpiecznej pracy przy komputerze

Obowiązki pracodawcy związane z pracą przy komputerze Praca przy komputerzeObowiązki pracodawców w stosunku do pracowników związane z pracą przy komputerze wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973).

Obecnie bardzo rzadkie są już stanowiska pracy, na których nie używane są komputery.  Nieraz jest tak, że pracownik nie odchodzi od niego przez 6 do 8 godzin.

Pamiętaj! Należy robić sobie częste przerwy, by oczy odpoczęły.

Kiedy wydać świadectwo pracy?

Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy? Pracodawca ma obowiązek wydaćświadectwo pracy pracownikowi niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

Jeżeli pracodawca uzależnia wystawienie świadectwa pracy od jakichkolwiek innych okoliczności niż rozwiązanie umowy o pracę jest jego bezprawnym działaniem.
Co może zrobić pracownik, gdy nie otrzyma świadectwa pracy? Jeżeli pracownik nie otrzymał świadectwa pracy niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, a przyjmuje się to jako okres do 7 dni po rozwiązaniu umowy o pracę, to wtedy ma on prawo zwrócić się z żądaniem do pracodawcy o wydanie świadectwa pracy. Jeżeli to żądanie nie zostanie zadość uczynione, to wówczas pracownikowi przysługuje roszczenie do sądu pracy o wydanie świadectwa pracy  przez pracodawcę i odszkodowanie.

Umowa o pracę na okres próbny wzór

Obraz
Wzór umowy na okres próbny
Pracodawca za nim zwiąże się z pracownikiem na dłużej umową o pracę innego rodzaju, może zawrzeć z nimumowę o pracę na okres próbny.

Kiedy wydać świadectwo pracy?

Kiedy pracodawca powinien wydać świadectwo pracy i jakie informacje muszą być w nim zawarte?
Pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy obowiązkowo i niezwłocznie wydaje pracownikowi świadectwo pracy, czyli powinien to zrobić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Pamiętaj! Jeżeli będzie to niemożliwe, to pracodawca powinien to zrobić w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy o pracę. Świadectwo pracy może być także przesłane pracownikowi pocztą - listem poleconym.

Praca w ruchu ciągłym

Czas pracy w ruchu ciągłym W sytuacji, w której ze względu na technologię produkcji w danym zakładzie pracy nie mogą być wstrzymane wykonywane pracę, to na podstawie art. 138 K.p. pracodawca może zastosować system pracy w ruchu ciągłym.

W tym systemie czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie w tygodniu, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach tego okresu, dobowy wymiar czasu pracy można przedłużyć do 12 godzin.

Wynagrodzenie za pracę w nocy

Dodatek za pracę w nocy Pracownikowi za każdą godzinę jego pracy w porze nocnej (od 21.00 do 7.00) przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnej płacy.

Obecnie jest to 1500 zł brutto miesięcznie (od stycznia 2013 r. kwota ta wzrośnie do 1600 zł).

Składki ZUS od wynagrodzenia

Jakie składki od wynagrodzenia za pracę? Pracownik w umowie o pracę ma wpisane wynagrodzenie brutto, ale na rękę wypłacana jest mu niższa kwota netto: po odjęciu składek oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Jak liczone są składki?

Od tzw. podstawy wymiaru (jest to wynagrodzenie brutto). Każda składka stanowi określony procent tej podstawy.

Pracodawca nie płaci ZUS

Co zrobić, jeśli pracodawca nie płaci składek ZUS? Gdy Twój zakład pracy nie odprowadza regularnie składek na ubezpieczenie od wynagrodzenia za pracę, to należy szybko działać. Do wyboru jest kilka możliwości.

Zwrot kosztów podróży służbowej

Podróż służbowa pracownika - zwrot kosztów
Pracownik, który wykonywał na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy ma prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z podrożą.

Minister Pracy i Polityki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, wysokość, a także warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, który jest zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
Okres wypowiedzenia umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony jest zależny od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy;1 miesiąc, w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy;3 miesiące, w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata. 

Przykładowy regulamin pracy

Wzór regulaminu pracy
Regulamin pracy ustala organizację oraz porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Regulamin wynagradzania pracowników - wzór

Wzór regulaminu wynagradzania
Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym poniżej, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Stosunek pracy na podstawie wyboru

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru
Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru następuje na podstawie wyboru, jeśli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w  charakterze pracownika.

Ten rodzaj stosunku pracy zostaje rozwiązany z chwilą wygaśnięcia mandatu.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

Dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy i inne prawa na wypowiedzeniu
Gdy pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę (np. z powodu likwidacji stanowiska pracy), to ma jeszcze wobec niego obowiązki.

Pracownikowi przysługują:

Dodatkowe dni wolne, które są zagwarantowane na poszukiwanie nowej pracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi.

Mobbing to działania lub zachowania, które dotyczą  pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na uporczywym oraz długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

Wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracyZa czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
choroby lub odosobnienia związanego z chorobą zakaźną, która łącznie trwa do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,a  w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni  w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia za pracę, chyba że obowiązujące w danym zakładzie pracy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przysługują:

urlop szkoleniowy; zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas, który jest mu niezbędny, by punktualnie przybył na obowiązkowe zajęcia, a także na czas ich trwania.

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

Zwolnienie i zasiłek opiekuńczy na chore dzieckoPracownikowi, któremu zacznie chorować dziecko, przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim

Kontrola na zwolnieniu lekarskim Pracodawca i ZUS mają prawo do kontroli pracownika w czasie jego zwolnienia lekarskiego i sprawdzić, czy jest ono zasadne i czy w tym czasie pracownik rzeczywiście się leczy.

Ochrona pracownika przed emeryturą

Ochrona emerytalna Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi do wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata i ma on okres zatrudnienia, który wystarcza do emerytury.

Zwolnienie pracownika na chorobowym

Jak długo można być na chorobowym i kiedy prawodawca może wypowiedzieć umowę o pracę? Kiedy trzeba powiadomić pracodawcę o chorobie?

Wzór pozwu o ustalenie stosunku pracy

Pozew o ustalenie stosunku pracy Pozew może wnieść pracownik, który ma interes prawny w ustaleniu istnienia stosunku pracy. Może to zrobić także inspektor pracy oraz właściwa organizacja społeczna.

Jak napisać umowę zlecenia?

Obraz
Umowa zlecenia - co jest ważne?

Umowa zlecenia to tzw. umowa cywilnoprawna, a to oznacza, ze niem podlega ona przepisom kodeksu pracy.Postanowienia, które zostaną zawarte w takiej umowie można dowolnie ustalić ze zleceniobiorcą.

Niewydanie świadectwa pracy

Wzór pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy Niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Uchylenie kary porządkowej

Wzór pozwu o uchylenie kary porządkowej
Jeżeli wobec pracownika zastosowano karę porządkową z naruszeniem przepisów prawa, to może on w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca  po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej,.

Pamiętaj! Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

Pozew o przywrócenie do pracy wzór

Wzór pozwu o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie oprzywrócenie do pracyna poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeśli uzna, ze uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku orzeka on o odszkodowaniu.

Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wzór

Wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
Poniżej zamieszczam wzór umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Przykładowe wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę  Okres wypowiedzenia umowa zawartej na czas nieokreślony

Wynagrodzenie minimalne 2013

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r.
Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 1600 zł brutto, czyli wzrośnie o 100 zł, a to oznacza, ze na rękę pracodawcy będą wypłacać od 1064 zł do 1111 zł.

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Każdy pracownik ma prawo wystąpić do swojego pracodawcy o przekazanie mu zaświadczenia, które dotyczy zatrudnienia oraz jego wynagrodzenia za pracę. Zaświadczenia takie są potrzebne  w bankach (np. przy staraniu się o kredyt gotówkowy), w sklepach (przy zakupach na raty).

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy wzór

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę 

Wypowiedzenie zmieniające

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosowane są odpowiednio do wypowiedzenia, które wynika z umowy warunków pracy i płacy.

Powierzenie pracownikowi innej pracy - wzór

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie) Wypowiedzenie pracownikowi dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia mu, w przypadkach, które są uzasadnione potrzebami pracodawcy, innej pracy niż ta, która określona jest w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia za pracę oraz odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Jakie dokumenty potrzebne są do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?Zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez pracodawca, a także z ZUS, gdy przedstawi się niezbędne dokumenty:


Ubezpieczenie przy umowie o dzieło

Czy wykonujący umowę o dzieło jest ubezpieczony?
Wiele osób, które zawiera umowy o dzieło -  zastanawia się, czy od takiej umowy należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Odpowiedź brzmi: Nie.

Pamiętaj!Umowa o dzieło nie stanowi samoistnego tytułu do ubezpieczeń i dlatego osoby, które uzyskują przychody wyłącznie na podstawie takiej umowy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. 

Obliczanie wynagrodzenia za urlop

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?Pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy składające się ze stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia za pracę.

Mobbing w kodeksie pracy

Mobbing Kodeks pracy
Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w pracy.

Mobbingoznacza działania lub zachowania, który dotyczą pracownika lub skierowane są przeciwko pracownikowi i polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika oraz izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jeżeli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowi, to może on dochodzić u swojego pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Trudne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Poznaj najlepsze odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, jakie padają na rozmowie kwalifikacyjnej i wygraj wyścig o pracę, zostawiając w tyle wszystkich...
Rozmowa kwalifikacyjna to nie jest zwykła formalność. Odpowiedzi, jakich udzielisz rekruterowi, zadecydują o tym, czy zobaczy on w Tobie idealnego kandydata na proponowane stanowisko, czy może beznadziejny przypadek, którym nie warto sobie zawracać głowy. Postaw się przez chwilę na miejscu pracodawcy, który potrzebuje pracownika.

Jak dostać podwyżkę?

Jak awansować, zdobyć podwyżkę i cieszyć się satysfakcją zawodową w (prawie każdej) pracy?
Za chwilę możesz poznać niepublikowane dotąd strategie, które umożliwią Ci błyskawiczny
awans, podwyżkę i możliwość czerpania satysfakcji zawodowej w (prawie każdej) pracy.

Autorka publikacji na początku rozwoju swojej kariery zawodowej nie osiągała awansu w takim tempie, jak planowała. Trzy razy zmieniała pracę i dopiero w tej ostatniej zastosowała całkowicie inne niż wcześniej strategie awansu. Na efekty nie musiała długo czekać. O awansie na wysokie stanowisko dowiedziała się od swojego przełożonego, gdy była w 9. miesiącu ciąży i wszędzie zwalniano ludzi z powodu kryzysu.

Jak być kierownikiem?

Poznaj sprawdzone sposoby na to, aby stać się szefem, liderem, kierownikiem
Być może jesteś teraz w takim miejscu w swojej zawodowej karierze, które Cię satysfakcjonuje i Twoim marzeniem jest dostać awans zawodowy na stanowisko kierownicze.

Autorowi tej publikacji się to udało, a warto uczyć się od ludzi, którzy osiągnęli już to, co jest i naszym marzeniem. Dowiedz się teraz, jak zostać kierownikiem i jakie cechy w sobie wyrobić, by tak się stało. Ta książka jest dla osób, które chcą osiągać sukces osobisty i zawodowy, chcą awansować i chcą budować zespół współpracowników. Świat potrzebuje szefów!

Wypadek w pracy protokół

Protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy
Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznania się z treścią protokołu powypadkowego, a gdy wypadek będzie śmiertelny uprawnionego członka rodziny pracownika, który ma prawo zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń do ustaleń, które zawarto  w protokole.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek  rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy w .................... z powództwem o ustalenie oraz sprostowanie protokołu na podstawie art. 189  Kodeksu postępowania cywilnego. Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika może wystąpić także organizacja związkowa, która działa u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika.

Umowa o telepracę

Wzór umowy o telepracę
Telepraca jest formą zatrudnienia, w której nie istnieje bezpośredni nadzór pracodawcy na wykonawcą, czyli telepracownikiem.

Stosunek pracy odbywany jest a odległość i jeśli ktoś zdecyduje się  zostać telepracownikiem, to z tym, kto go zatrudnił będzie porozumiewał się za pomocą komputera, faksu, telefonu. Miejscem jego pracy nie będzie siedziba zatrudniającej go firmy, a na ogól jego mieszkanie, dom, czy, ogólnie rzecz biorąc adres przebywania.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek w pracy
Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie przyczyn wypadku w zakładzie pracy, bo to on odpowiada za stworzenie oraz zapewnienie zatrudnionym bezpiecznych warunków pracy.

Kiedy nastąpił wypadek w pracy
Nieszczęśliwe zdarzenie uważa się za wypadek przy pracy, gdy jest ono:

nagłe (pojawia się nieoczekiwanie);wywołane przyczyną zewnętrzną:bezpośrednio związane z pracą.

Zgłoszenie choroby zawodowej

Jak powiadomić o chorobie zawodowej?
1 sierpnia br. zmieniły się niektóre zasady zgłaszania chorób zawodowych. Jakie kroki należy podjąć?

Gdzie należy zgłosić zachorowanie?
Obecnie jest więcej instytucji, do  których można zgłosić podejrzenie choroby zawodowej.

Ma on do wyboru m.in.:
powiatowy inspektorat sanitarny;graniczny inspektorat sanitarny;wojewódzki inspektorat sanitarny;komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej;inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.

Wzór planu urlopów

Obraz
Planowanie urlopów wypoczynkowychUrlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów wypoczynkowych ustalany jest przez pracodawcę, który bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Okresy rozliczeniowe czasu pracy

Jakie można stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy? Koniec ustawy antykryzysowej jest powodem tego, że pracodawcy nie mogą już skorzystać z możliwości wydłużenia rozliczeniowego czasu pracy na zasadach, które przewidywane były w tej ustawie.

Pamiętaj! Pracodawca obecnie musi opierać się na przepisach kodeksu pracy regulujących tę kwestię.

Ile można dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze


Większość osób, które otrzymują wcześniejszą emeryturę (rentę) nie wie, że niektóre dodatkowe dochody, mimo że nie odprowadza się od nich składki do ZUS-u, powinno się uwzględnić przy obliczaniu tzw. limitów dorabiania.

Potrącenia z emerytury

Ile można potrącić z emerytury? Od emerytury lub renty odliczane są przez ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy i dopiero od takiej kwoty można dokonać potrąceń.

Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wzór prośby o udzielenie urlopu macierzyńskiegoPracownicy przysługuje urlop macierzyński, którego wymiar wynosi:

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowychJeżeli pracownik wykonuje swoją pracę ponad obowiązujące go normy czasu pracy lub wykonuję pracę ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego go systemu oraz rozkładu czasu pracy, to wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych.

Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na czas zastępstwaUmowa o pracę na zastępstwojest szczególną postacią umowy o pracę na czas określony.Zawiera się ją, gdy konieczne jest zastąpienie pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Dokumenty potrzebne do emerytury

Dokumenty potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o emeryturęOsoba starająca się o emeryturęmusi poprawnie wypełnić wniosek, który dostępny jest w ZUS (ZUS RP-1), by ZUS rozpoczął postępowanie w sprawie świadczenia emerytalnego

Powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim

Kiedy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?
Jeżeli pracownik zachorował i jest niezdolny do wykonywania swojej pracy, to za ten okres ma prawo do 80% swojego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pracownicy w ciąży lub pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy czy w drodze do lub z pracy - 100%.

Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Wzór wniosku o przesunięcie urlopu wypoczynkowego
Przesunięcie urlopu wypoczynkowe może nastąpić na pisemny wniosek pracownika, który należy umotywować ważnymi przyczynami.

Odwołanie się od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUSPamiętaj! Żadna z decyzjiZUSnie jest ostateczna. Od każdej przysługuje odwołanie. Rzadko odwołujemy się od decyzjiZUS (do sądu trafia tylko 1,5% spraw), ale warto wiedzieć. że aż jedną trzecią odwołań sąd rozstrzyga na korzyść osób, które składają odwołania.

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Jakie obowiązki ma pracodawca, względem prowadzenia akt osobowych pracowników? Obowiązkiem osoby, która ubiega się o zatrudnienie jest podanie pracodawcy swoich danych osobowych. Obejmują one:

Ile przerw w pracy?

Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy
Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy pracownikaPracownik, który pracuje w wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin na dobę ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy w pracy (art. 134 kp.).


Pozew o sprostowanie świadectwa pracy wzór

Obraz
Jak napisać pozew o sprostowanie świadectwa pracy?
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy może być wniesiony przez pracownika, inspektora pracy lub przez właściwą organizacje społeczną.

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

W jakich przypadkach nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny?
Nauczycielmoże być przeniesiony w stan nieczynny (podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003. nr 118, poz. 1112 ze zm./ w art. 20) w ściśle określonych przypadkach i może to nastąpić  w razie:
częściowej likwidacji, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole;zmian planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Świadczenie wypadkowe

Jak ubiegać się o świadczenie wypadkowe?
Pracownika za pośrednictwem pracodawcy kieruje wnioski o świadczenie wypadkowe:
zwolnienia lekarskie w celu wypłaty zasiłku chorobowego;wnioski o zasiłek wyrównawczy;wnioski o świadczenie rehabilitacyjne;wnioski o rentę z tytułu niezdolności do pracy; do właściwej terenowej jednostki ZUS.

Składki ZUS dla nowych firm 2012

Niższe składki ZUS dla nowych firm
Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą, to przez dwa lata możesz opłacać składki do ZUS-u na preferencyjnych warunkach.

Umowa zlecenie jakie składki ZUS

Jakie składki od umowy zlecenia? Osoba, która przyjmuje zlecenie ma obowiązek wykonać określone czynności dla osoby, która daje jej zlecenie (art 734 – 751 kc).

Przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy

Zmiana stanowiska pracy na polecenie pracodawcy Pracodawcy przysługuje prawo zmiany stanowiska pracy pracownikowi na inne niż te, które ma on zapisane w umowie o pracę.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Jakie przywileje ma pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego?
Pracownica po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego ma więcej praw niż przed urodzeniem dziecka, a więc jej przywileje, które miała w czasie ciąży i na urlopie macierzyńskim nie kończą się wraz z jej powrotem do pracy.

Wolne za godziny nadliczbowe

Czas wolny za godziny nadliczbowe Pracownikowi może zostać udzielony przez pracodawcę czas wolny w zamian za to, że przepracował on godziny nadliczbowe.

Prośba o urlop bezpłatny wzór

Wzór wniosku o urlop bezpłatnyNa pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić muurlopu bezpłatnego, którego okres nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależne sa uprawnienia pracownicze.

Jak napisać wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyńskiPracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar w 2012 r i 2013 r wynosi: do 4 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka;do 6 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiegoPracownik-ojciec, który wychowuje dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

Urlop wychowawczy wzór pisma

Wzór wniosku o urlop wychowawczy Pracownik, który zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, którego celem jest sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem.

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowyPracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, którego wymiar zgodnie z Kodeksem pracy wynosi:

Kiedy urlop na żądanie?

Kto ma prawo do urlopu na żądanie?Pamiętaj!Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi. Są to cztery dni urlopu na żądanie w ciągu roku.

Wydłużanie wieku emerytalnego

Obraz
Nowa reforma emerytalnaWydłużanie wieku emerytalnego rozpocznie się od 1 stycznia 2013 r. Jednak nie od razu będziemy pracować do 67 lat. Dlatego warto się dowiedzieć, ile to my będziemy pracować?

Wydłużanie wieku emerytalnego zacznie się od roczników pań, które urodziły się od 1 stycznia 1953 r. oraz panów urodzonych od 1 stycznia 1948 r.   O ile dłużej będziemy pracować?

Wcześniejsza emerytura praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach a emeryturaPracownik, który pracował w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, może iść na wcześniejsza emeryturę bez względu na to, kiedy osiągnie wymagany wiek:

Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego Osoby, których pracodawca ogłosił upadłość maja prawo do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, ale muszą być spełnione określone warunki.
Świadczenie przedemerytalne może otrzymać pracownik, który był zatrudniony w upadłym zakładzie pracy co najmniej sześć miesięcy i jednocześnie musi mieć ukończone odpowiednie lata - w przypadku kobiety jest to co najmniej 56 lat, a mężczyzny - 61 lat.

Dofinansowanie z Unii 2012

Pieniądze z Unii Europejskiej w 2012 roku Wiedza o tym, o jakie środki unijne można się ubiegać, to dopiero początek trudnej drogi po unijne pieniądze. Przedsiębiorca, zainteresowany wsparciem z UE najpierw powinien złożyć wniosek o dotacje, a po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu realizować inwestycje.

Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, aby firma zidentyfikowała cel, któremu ma służyć inwestycja, oraz dziedzinę, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój przedsiębiorstwa czy szkolenie danej grupy osób). Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne programy – firma musi znaleźć więc program, za pośrednictwem którego dofinansowane są takie projekty jak ten, który chce zrealizować.

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnymPracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje z nim stosunek pracy, a jest on uprawniony do kolejnego urlopu wypoczynkowego, przysługuje urlop:

u dotychczasowego pracodawcy, a jego wymiar jest proporcjonalny do przepracowanego danego pracodawcy okresu w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracy wykorzystał on urlop wypoczynkowy w przysługującym mu lub wyższym wymiarze;
u kolejnego pracodawcy, a jego wymiar jest proporcjonalny do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (zatrudnienie na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego) lub proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (zatrudnienie na czas krótszy niż  do końca danego roku kalendarzowego).

Konsekwencje pracy na czarno

Konsekwencje, które grożą pracownikowi za podjęcie nielegalnego zatrudnienia Jeżeli w chwili podjęcia pracy taki pracownik zarejestrowany był jako osoba bezrobotna i o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (także takiej bez zawarcia pisemnej umowy o pracę lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, a więc tzw. "praca na czarno") nie powiadomił w terminie 7 dni właściwego powiatowego urzędu pracy, to podlega on karze grzywny od 500 zł do 5.000 zł.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Dodatkowy urlop macierzyńskiDodatkowy urlop macierzyńskijest udzielany pracownikowi jednorazowo, bezpośrednio o wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, a jego wymiar wynosi tydzień lub jego wielokrotność.

Częściowa emerytura

Dla kogo emerytura częściowa?  Wcześniejsza emerytura (tzw. częściowa) będzie wynosić 50% pełnej emerytury.

Jeżeli ktoś się na nią zdecyduje, to będzie mógł równocześnie pracować, bez ryzyka, że emerytura zostanie obniżona. Na tę emeryturę będą mogły przejść osoby z odpowiednim stażem pracy.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski Ojciec urodzonego dziecka przysługuje do dwóch tygodni (wliczane są w to dni wolne od pracy) tzw. urlopu ojcowskiego. Taki wymiar urlopu obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., a wcześniej ojcu przysługiwał tylko tydzień.

Oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych

Wzór oświadczenia zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych Oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych
Wnoszę o ubezpieczenia społeczne:

Tworzenie ZFŚS

Zasady tworzenia ZFŚS Artykuł jest fragmentem poradnika ZFŚS obowiązki pracodwacy i świadczenia dla pracowników.

Kontrolowanie pracowników

Jak pracodawca może sprawdzić, co pracownik robi w czasie pracy?
Artykuł jest fragmentem poradnika Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika.

Do kontrolowania podwładnych pracodawcy wykorzystują wszelkie dostępne środki, w tym elektroniczne. Mają oni prawo sprawdzać, czy w czasie pracy podwładni rzeczywiście wykonują swoje obowiązki, jak często korzystają z przerw lub w jaki sposób używają służbowego sprzętu powierzonego im przez firmę. Monitorowanie podwładnego nie może jednak naruszać jego godności i innych dóbr osobistych.

Prawo pracy nie określa wprost zakresu ochrony pracowników przed ich kontrolowaniem w miejscu pracy. Ogólne zasady tej ochrony wynikają jednak z art.111 kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, czyli np. jego wizerunek, tajemnicę korespondencji lub cześć. Dodatkowo art. 22 1 k.p. wyraźnie wskazuje, jakich informacji o pracowniku może żądać pracodawca. Zawarty w nim katalog da…

Jak obliczyć czas pracy?

Prawidłowe ustalenie wymiaru czasu pracy
Artykuł jest fragmentem poradnika Czas pracy w 2012 roku Planowanie i rozliczanie.

Od norm czasu pracy należy odróżnić wymiar czasu pracy. Przyjmuje się, że jest to liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym w normalnym czasie pracy, a więc uwzględniając normy czasu pracy (dobową i średniotygodniową) obowiązujące danego pracownika.

Umowa o pracę na czas próbny

Umowa o pracę Celem zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas próbny jest sprawdzenie przez pracodawcę jego przydatności do pracy, a pracownik może w ten sposób sprawdzić warunki zatrudnienia.

Czy można zwolnić pracownika na urlopie?

Kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem na urlopie wypoczynkowym?
Generalnie (jest to zasada, która obowiązuje w prawie pracy) pracownicy przebywający na urlopie wypoczynkowym podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę (także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy).

Praca w krajach Unii Europejskiej

Praca w Unii Europejskiej
Jeżeli chcesz podjąć zatrudnienie za granicą, to musisz pamiętać, że roszczenia, które wynikają z zawartych umów będą rozpatrywane z reguły przez sądy cywilne, w oparciu o przepisy prawne obcego systemu prawa.

Co musi zawierać umowa o pracę zawierana z agencją zatrudnienia?

Zaległy urlop na żądanie

Kiedy należy wykorzystać zaległy urlop na żądanie?
Na podstawie przepisów prawa pracy obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopuw tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo (podstawa prawna: art.152 Kodeksu pracy).

Wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyPoniżej zamieszczam wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, pozew można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb...

Ochrona pracownika przed emeryturą

Ochrona przedemerytalna Jeżeli brakuje Ci cztery lata do emerytury, to jesteś w okresie ochronnym.
Pamiętaj! Nie oznacza to tego, że pracodawca nie może Cię zwolnić.

Dorabianie na emeryturze

Ile mogę zarobić na emeryturze? Na emeryturze(także rencie) można zarabiać, ile się chce, jeśli ma się skończone 60 lat w przypadku kobiety oraz 65 w przypadku mężczyzny.

Osoby młodsze muszą to zgłosić w ZUS i pilnować zarobków, by ich świadczenie emerytalne (lub rentowe) nie zostało okrojone lub zawieszone.

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne


W naszym prawie funkcjonują dwie formy zatrudnienia:

zatrudnienie pracownicze, które zwykle jest efektem podpisania umowy o pracę (na okres prób ny,na zastępstwo, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas nieokreślony).

Pamiętaj! Najważniejszą konsekwencją podpisania umowy o pracę jest stosowanie do stron umowy (pracodawca i pracownik) postanowień Kodeksu pracy.

zatrudnienie  niepracownicze, które jest efektem podpisania umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług).

Obowiązki pracodawcy w zakresie nawiązania stosunku pracy

Regulamin pracy
Określa on  prawa, a także obowiązki pracodawcy i pracownika, które są związane z porządkiem pracy.

Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. 

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (z pewnymi wyjątkami ) ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy (podstawa prawna: art. 104 § 2 Kp).

Jak wypełniać świadectwo pracy?

Wzór świadectwa pracy
.......................................                                        ................................ (pracodawca oraz jego                                               (miejscowość i data)  siedziba lub miejsce  zamieszkania)
................................. (nr REGON – EKD)


Dodatki do emerytur i rent

Emerytura i renta 
W przepisach przewidziano wiele dodatków do emerytur i rent.

Pamiętaj! O wszystkie należy się starać w ZUS, choć niektóre wypłacane są z urzędu. Żeby je dostawać trzeba spełniać określone warunki.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2012

Wyższy zasiłek dla bezrobotnychOd czerwca osoby, które zarejestrowane są w urzędach pracy jako bezrobotne z prawem do zasiłku otrzymają 794,20 zł przez pierwsze trzy miesiące, a potem 623,60 zł przez trzy lub dziewięć miesięcy (zależy to od stopy bezrobocia w danym powiecie).

Dodatek za wysługę lat pracy

Dla kogo dodatek za wysługę lat?Dodatek za wysługę lat pracy nie wypłaca się ani obligatoryjnie, ani też powszechnie.

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Kiedy składa się wniosek o kapitał początkowy? Jeśli nie skompletowałeś jeszcze wszystkich dokumentów i nie złożyłeś ich w ZUS, to możesz zrobić to w dowolnym terminie. Obowiązkiem ZUS-u jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ustaleniekapitału początkowego emeryturyw każdym czasie.

Zatrudnienie bez umowy

Praca bez umowyJeżeli ktoś zatrudniony jest bez jakiekolwiek pisemnej umowy, to za wykonaną pracę przysługuje mu wynagrodzenie, o ile strony umówiły się tak, gdy ustnie zawierały umowę.

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego

Pierwszy urlop wypoczynkowy Pracownik ma prawo co roku korzystać z nieprzerwanego,  płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie może się zrzec tego prawa, ani go przenieść na inną osobę.

Najnowsze przepisy emerytalne

Jakie zmiany w emeryturach Właśnie został przesunięty wiek emerytalny i teraz kobiety, a także mężczyźni będą kończyć aktywność zawodową dopiero po ukończeniu 67 roku życia. 

Szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia BHP
Pracodawca nie m prawa dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie posiada on wymaganych do niej kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Limit umów na czas określony