piątek, 28 grudnia 2012

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze jego zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień, które są konieczne do wykonywania przez niego pracy na zajmowanym stanowisku.

czwartek, 27 grudnia 2012

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony

Zawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreslony, jeżeli poprzednio strony stosunku pracy dwukrotnie zawarły umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Jak złożyć wniosek do ZUS-u o wypłatę emerytury?

Trybunał Konstytucyjny wydał niedawno wyrok, ze zawieszenie emerytur przez ZUS było bezprawne.


piątek, 7 grudnia 2012

Pracodawca nie płaci wynagrodzenia za pracę

Najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wykazują, ze pierwszych trzech kwartałach tego roku zaległości firm w wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników wynoszą aż 154 miliony złotych.

Najlepszym sposobem na odzyskanie zaległego wynagrodzenia za pracę jest złożenie skargi do PIP.

środa, 5 grudnia 2012

Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca?

Przyszły pracodawca ma obowiązek uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Takie zezwolenie wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę zakładu pracy lub miejsca zamieszkania pracodawcy (w przypadku osób fizycznych).

wtorek, 4 grudnia 2012

Obowiązki pracodawcy związane z pracą przy komputerze

Praca przy komputerze

Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników związane z pracą przy komputerze wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973).

Obecnie bardzo rzadkie są już stanowiska pracy, na których nie używane są komputery.  Nieraz jest tak, że pracownik nie odchodzi od niego przez 6 do 8 godzin.

Pamiętaj! Należy robić sobie częste przerwy, by oczy odpoczęły.

piątek, 30 listopada 2012

Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy pracownikowi niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

Jeżeli pracodawca uzależnia wystawienie świadectwa pracy od jakichkolwiek innych okoliczności niż rozwiązanie umowy o pracę jest jego bezprawnym działaniem.

Co może zrobić pracownik, gdy nie otrzyma świadectwa pracy?

Jeżeli pracownik nie otrzymał świadectwa pracy niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, a przyjmuje się to jako okres do 7 dni po rozwiązaniu umowy o pracę, to wtedy ma on prawo zwrócić się z żądaniem do pracodawcy o wydanie świadectwa pracy. Jeżeli to żądanie nie zostanie zadość uczynione, to wówczas pracownikowi przysługuje roszczenie do sądu pracy o wydanie świadectwa pracy  przez pracodawcę i odszkodowanie.

czwartek, 22 listopada 2012

Wzór umowy na okres próbny


Pracodawca za nim zwiąże się z pracownikiem na dłużej umową o pracę innego rodzaju, może zawrzeć z nim umowę o pracę na okres próbny.

środa, 21 listopada 2012


Kiedy pracodawca powinien wydać świadectwo pracy i jakie informacje muszą być w nim zawarte?


Pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy obowiązkowo i niezwłocznie wydaje pracownikowi świadectwo pracy, czyli powinien to zrobić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Pamiętaj! Jeżeli będzie to niemożliwe, to pracodawca powinien to zrobić w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy o pracę. Świadectwo pracy może być także przesłane pracownikowi pocztą - listem poleconym.


wtorek, 20 listopada 2012

Czas pracy w ruchu ciągłym

W sytuacji, w której ze względu na technologię produkcji w danym zakładzie pracy nie mogą być wstrzymane wykonywane pracę, to na podstawie art. 138 K.p. pracodawca może zastosować system pracy w ruchu ciągłym.

W tym systemie czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie w tygodniu, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach tego okresu, dobowy wymiar czasu pracy można przedłużyć do 12 godzin.

piątek, 16 listopada 2012

Dodatek za pracę w nocy

Pracownikowi za każdą godzinę jego pracy w porze nocnej (od 21.00 do 7.00) przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnej płacy.

Obecnie jest to 1500 zł brutto miesięcznie (od stycznia 2013 r. kwota ta wzrośnie do 1600 zł).

środa, 14 listopada 2012

Jakie składki od wynagrodzenia za pracę?

Pracownik w umowie o pracę ma wpisane wynagrodzenie brutto, ale na rękę wypłacana jest mu niższa kwota netto: po odjęciu składek oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Jak liczone są składki?

Od tzw. podstawy wymiaru (jest to wynagrodzenie brutto). Każda składka stanowi określony procent tej podstawy.

wtorek, 13 listopada 2012

Co zrobić, jeśli pracodawca nie płaci składek ZUS?

Gdy Twój zakład pracy nie odprowadza regularnie składek na ubezpieczenie od wynagrodzenia za pracę, to należy szybko działać. Do wyboru jest kilka możliwości.


Podróż służbowa pracownika - zwrot kosztów


Pracownik, który wykonywał na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy ma prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z podrożą.

Minister Pracy i Polityki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, wysokość, a także warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, który jest zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

poniedziałek, 12 listopada 2012Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony


Okres wypowiedzenia umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony jest zależny od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata. 


sobota, 10 listopada 2012

Wzór regulaminu pracy


Regulamin pracy ustala organizację oraz porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.


piątek, 9 listopada 2012

Wzór regulaminu wynagradzania


Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym poniżej, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

środa, 7 listopada 2012

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru


Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru następuje na podstawie wyboru, jeśli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w  charakterze pracownika.

Ten rodzaj stosunku pracy zostaje rozwiązany z chwilą wygaśnięcia mandatu.

wtorek, 6 listopada 2012

Dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy i inne prawa na wypowiedzeniu


Gdy pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę (np. z powodu likwidacji stanowiska pracy), to ma jeszcze wobec niego obowiązki.

Pracownikowi przysługują:

Dodatkowe dni wolne, które są zagwarantowane na poszukiwanie nowej pracy.

poniedziałek, 5 listopada 2012


Obowiązek przeciwdziałania mobbingowiObowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi.

Mobbing to działania lub zachowania, które dotyczą  pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na uporczywym oraz długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.


piątek, 2 listopada 2012

Wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracy

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
 • choroby lub odosobnienia związanego z chorobą zakaźną, która łącznie trwa do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,a  w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni  w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia za pracę, chyba że obowiązujące w danym zakładzie pracy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

środa, 31 października 2012


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika


Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przysługują:

 • urlop szkoleniowy;
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas, który jest mu niezbędny, by punktualnie przybył na obowiązkowe zajęcia, a także na czas ich trwania.


wtorek, 30 października 2012

Zwolnienie i zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

Pracownikowi, któremu zacznie chorować dziecko, przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego.


poniedziałek, 29 października 2012

Kontrola na zwolnieniu lekarskim

Pracodawca i ZUS mają prawo do kontroli pracownika w czasie jego zwolnienia lekarskiego i sprawdzić, czy jest ono zasadne i czy w tym czasie pracownik rzeczywiście się leczy.


niedziela, 28 października 2012

Ochrona emerytalna

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi do wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata i ma on okres zatrudnienia, który wystarcza do emerytury.

sobota, 27 października 2012

Jak długo można być na chorobowym i kiedy prawodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Kiedy trzeba powiadomić pracodawcę o chorobie?


czwartek, 25 października 2012

Pozew o ustalenie stosunku pracy

Pozew może wnieść pracownik, który ma interes prawny w ustaleniu istnienia stosunku pracy. Może to zrobić także inspektor pracy oraz właściwa organizacja społeczna.

środa, 24 października 2012

Umowa zlecenia - co jest ważne?Umowa zlecenia to tzw. umowa cywilnoprawna, a to oznacza, ze niem podlega ona przepisom kodeksu pracy.Postanowienia, które zostaną zawarte w takiej umowie można dowolnie ustalić ze zleceniobiorcą.

wtorek, 23 października 2012

Wzór pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy
Wzór pozwu o uchylenie kary porządkowej


Jeżeli wobec pracownika zastosowano karę porządkową z naruszeniem przepisów prawa, to może on w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca  po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej,.

Pamiętaj! Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.


poniedziałek, 22 października 2012

Wzór pozwu o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzeniaPracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeśli uzna, ze uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku orzeka on o odszkodowaniu.

środa, 17 października 2012

Wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych


Poniżej zamieszczam wzór umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.


wtorek, 16 października 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę 

Okres wypowiedzenia umowa zawartej na czas nieokreślony


poniedziałek, 15 października 2012

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r.


Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 1600 zł brutto, czyli wzrośnie o 100 zł, a to oznacza, ze na rękę pracodawcy będą wypłacać od 1064 zł do 1111 zł.

piątek, 12 października 2012

Kara upomnienia dla pracownika wzór


Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

środa, 10 października 2012

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach


Każdy pracownik ma prawo wystąpić do swojego pracodawcy o przekazanie mu zaświadczenia, które dotyczy zatrudnienia oraz jego wynagrodzenia za pracę. Zaświadczenia takie są potrzebne  w bankach (np. przy staraniu się o kredyt gotówkowy), w sklepach (przy zakupach na raty).

wtorek, 9 października 2012

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę Wypowiedzenie zmieniające

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosowane są odpowiednio do wypowiedzenia, które wynika z umowy warunków pracy i płacy.

poniedziałek, 8 października 2012

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie)


Wypowiedzenie pracownikowi
 dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia mu, w przypadkach, które są uzasadnione potrzebami pracodawcy, innej pracy niż ta, która określona jest w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia za pracę oraz odpowiada kwalifikacjom pracownika.


piątek, 5 października 2012

Jakie dokumenty potrzebne są do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

Zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez pracodawca, a także z ZUS, gdy przedstawi się niezbędne dokumenty:czwartek, 4 października 2012

Czy wykonujący umowę o dzieło jest ubezpieczony?


Wiele osób, które zawiera umowy o dzieło -  zastanawia się, czy od takiej umowy należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Odpowiedź brzmi: Nie.

Pamiętaj! Umowa o dzieło nie stanowi samoistnego tytułu do ubezpieczeń i dlatego osoby, które uzyskują przychody wyłącznie na podstawie takiej umowy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. 

środa, 3 października 2012

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy składające się ze stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia za pracę.


środa, 26 września 2012

Mobbing Kodeks pracy


Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi w pracy.

Mobbing oznacza działania lub zachowania, który dotyczą pracownika lub skierowane są przeciwko pracownikowi i polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika oraz izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jeżeli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowi, to może on dochodzić u swojego pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

wtorek, 25 września 2012


Poznaj najlepsze odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, jakie padają na rozmowie kwalifikacyjnej i wygraj wyścig o pracę, zostawiając w tyle wszystkich...


Rozmowa kwalifikacyjna to nie jest zwykła formalność. Odpowiedzi, jakich udzielisz rekruterowi, zadecydują o tym, czy zobaczy on w Tobie idealnego kandydata na proponowane stanowisko, czy może beznadziejny przypadek, którym nie warto sobie zawracać głowy. Postaw się przez chwilę na miejscu pracodawcy, który potrzebuje pracownika.


poniedziałek, 24 września 2012


Jak awansować, zdobyć podwyżkę i cieszyć się satysfakcją zawodową w (prawie każdej) pracy?


Za chwilę możesz poznać niepublikowane dotąd strategie, które umożliwią Ci błyskawiczny
awans, podwyżkę i możliwość czerpania satysfakcji zawodowej w (prawie każdej) pracy.

Autorka publikacji na początku rozwoju swojej kariery zawodowej nie osiągała awansu w takim tempie, jak planowała. Trzy razy zmieniała pracę i dopiero w tej ostatniej zastosowała całkowicie inne niż wcześniej strategie awansu. Na efekty nie musiała długo czekać. O awansie na wysokie stanowisko dowiedziała się od swojego przełożonego, gdy była w 9. miesiącu ciąży i wszędzie zwalniano ludzi z powodu kryzysu.


piątek, 21 września 2012


Poznaj sprawdzone sposoby na to, aby stać się szefem, liderem, kierownikiem


Być może jesteś teraz w takim miejscu w swojej zawodowej karierze, które Cię satysfakcjonuje i Twoim marzeniem jest dostać awans zawodowy na stanowisko kierownicze.

Autorowi tej publikacji się to udało, a warto uczyć się od ludzi, którzy osiągnęli już to, co jest i naszym marzeniem. Dowiedz się teraz, jak zostać kierownikiem i jakie cechy w sobie wyrobić, by tak się stało. Ta książka jest dla osób, które chcą osiągać sukces osobisty i zawodowy, chcą awansować i chcą budować zespół współpracowników. Świat potrzebuje szefów!

środa, 19 września 2012

Protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy


Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznania się z treścią protokołu powypadkowego, a gdy wypadek będzie śmiertelny uprawnionego członka rodziny pracownika, który ma prawo zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń do ustaleń, które zawarto  w protokole.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek  rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy w .................... z powództwem o ustalenie oraz sprostowanie protokołu na podstawie art. 189  Kodeksu postępowania cywilnego. Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika może wystąpić także organizacja związkowa, która działa u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika.

wtorek, 18 września 2012

Wzór umowy o telepracę


Telepraca jest formą zatrudnienia, w której nie istnieje bezpośredni nadzór pracodawcy na wykonawcą, czyli telepracownikiem.

Stosunek pracy odbywany jest a odległość i jeśli ktoś zdecyduje się  zostać telepracownikiem, to z tym, kto go zatrudnił będzie porozumiewał się za pomocą komputera, faksu, telefonu. Miejscem jego pracy nie będzie siedziba zatrudniającej go firmy, a na ogól jego mieszkanie, dom, czy, ogólnie rzecz biorąc adres przebywania.

poniedziałek, 17 września 2012

Wypadek w pracy


Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie przyczyn wypadku w zakładzie pracy, bo to on odpowiada za stworzenie oraz zapewnienie zatrudnionym bezpiecznych warunków pracy.

Kiedy nastąpił wypadek w pracy


Nieszczęśliwe zdarzenie uważa się za wypadek przy pracy, gdy jest ono:

 • nagłe (pojawia się nieoczekiwanie);
 • wywołane przyczyną zewnętrzną:
 • bezpośrednio związane z pracą.

piątek, 7 września 2012

Jak powiadomić o chorobie zawodowej?


1 sierpnia br. zmieniły się niektóre zasady zgłaszania chorób zawodowych. Jakie kroki należy podjąć?

Gdzie należy zgłosić zachorowanie?


Obecnie jest więcej instytucji, do  których można zgłosić podejrzenie choroby zawodowej.

Ma on do wyboru m.in.:
 • powiatowy inspektorat sanitarny;
 • graniczny inspektorat sanitarny;
 • wojewódzki inspektorat sanitarny;
 • komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej;
 • inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej. 

wtorek, 4 września 2012

Planowanie urlopów wypoczynkowych


Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów wypoczynkowych ustalany jest przez pracodawcę, który bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Jakie można stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy?

Koniec ustawy antykryzysowej jest powodem tego, że pracodawcy nie mogą już skorzystać z możliwości wydłużenia rozliczeniowego czasu pracy na zasadach, które przewidywane były w tej ustawie.

Pamiętaj! Pracodawca obecnie musi opierać się na przepisach kodeksu pracy regulujących tę kwestię.


czwartek, 30 sierpnia 2012

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze
Większość osób, które otrzymują wcześniejszą emeryturę (rentę) nie wie, że niektóre dodatkowe dochody, mimo że nie odprowadza się od nich składki do ZUS-u, powinno się uwzględnić przy obliczaniu tzw. limitów dorabiania.


wtorek, 28 sierpnia 2012

Ile można potrącić z emerytury?

Od emerytury lub renty odliczane są przez ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy i dopiero od takiej kwoty można dokonać potrąceń.

Wzór prośby o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński, którego wymiar wynosi:

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowych

Jeżeli pracownik wykonuje swoją pracę ponad obowiązujące go normy czasu pracy lub wykonuję pracę ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego go systemu oraz rozkładu czasu pracy, to wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych.


piątek, 24 sierpnia 2012

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na zastępstwo jest szczególną postacią umowy o pracę na czas określony.Zawiera się ją, gdy konieczne jest zastąpienie pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


środa, 22 sierpnia 2012

Dokumenty potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę

Osoba starająca się o emeryturę musi poprawnie wypełnić wniosek, który dostępny jest w ZUS (ZUS RP-1), by ZUS rozpoczął postępowanie w sprawie świadczenia emerytalnego


wtorek, 21 sierpnia 2012

Kiedy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?


Jeżeli pracownik zachorował i jest niezdolny do wykonywania swojej pracy, to za ten okres ma prawo do 80% swojego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pracownicy w ciąży lub pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy czy w drodze do lub z pracy - 100%.


poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Wzór wniosku o przesunięcie urlopu wypoczynkowego


Przesunięcie urlopu wypoczynkowe może nastąpić na pisemny wniosek pracownika, który należy umotywować ważnymi przyczynami.

piątek, 17 sierpnia 2012

Odwołanie od decyzji ZUS

Pamiętaj! Żadna z decyzji ZUS nie jest ostateczna. Od każdej przysługuje odwołanie. Rzadko odwołujemy się od decyzji ZUS (do sądu trafia tylko 1,5% spraw), ale warto wiedzieć. że aż jedną trzecią odwołań sąd rozstrzyga na korzyść osób, które składają odwołania.

czwartek, 16 sierpnia 2012

Jakie obowiązki ma pracodawca, względem prowadzenia akt osobowych pracowników?

Obowiązkiem osoby, która ubiega się o zatrudnienie jest podanie pracodawcy swoich danych osobowych.
Obejmują one:


środa, 15 sierpnia 2012


Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy

Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy pracownika

Pracownik, który pracuje w wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin na dobę ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy w pracy (art. 134 kp.).wtorek, 14 sierpnia 2012

Jak napisać pozew o sprostowanie świadectwa pracy?


Pozew o sprostowanie świadectwa pracy może być wniesiony przez pracownika, inspektora pracy lub przez właściwą organizacje społeczną.

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

W jakich przypadkach nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny?


Nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny (podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003. nr 118, poz. 1112 ze zm./ w art. 20) w ściśle określonych przypadkach i może to nastąpić  w razie:
 • częściowej likwidacji, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole;
 • zmian planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. 

Jak ubiegać się o świadczenie wypadkowe?


Pracownika za pośrednictwem pracodawcy kieruje wnioski o świadczenie wypadkowe:
 • zwolnienia lekarskie w celu wypłaty zasiłku chorobowego;
 • wnioski o zasiłek wyrównawczy;
 • wnioski o świadczenie rehabilitacyjne;
 • wnioski o rentę z tytułu niezdolności do pracy;
do właściwej terenowej jednostki ZUS.


piątek, 10 sierpnia 2012

Niższe składki ZUS dla nowych firm


Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą, to przez dwa lata możesz opłacać składki do ZUS-u na preferencyjnych warunkach.


środa, 8 sierpnia 2012

Jakie składki od umowy zlecenia?

Osoba, która przyjmuje zlecenie ma obowiązek wykonać określone czynności dla osoby, która daje jej zlecenie (art 734 – 751 kc).

wtorek, 7 sierpnia 2012

Zmiana stanowiska pracy na polecenie pracodawcy


Pracodawcy przysługuje prawo zmiany stanowiska pracy pracownikowi na inne niż te, które ma on zapisane w umowie o pracę.

poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Jakie przywileje ma pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego?


Pracownica po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego ma więcej praw niż przed urodzeniem dziecka, a więc jej przywileje, które miała w czasie ciąży i na urlopie macierzyńskim nie kończą się wraz z jej powrotem do pracy.

Czas wolny za godziny nadliczbowe

Pracownikowi może zostać udzielony przez pracodawcę czas wolny w zamian za to, że przepracował on godziny nadliczbowe.


sobota, 4 sierpnia 2012

Wzór wniosku o urlop bezpłatny

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego, którego okres nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależne sa uprawnienia pracownicze.

piątek, 3 sierpnia 2012

Wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar w 2012 r i 2013 r wynosi:
 • do 4 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka;
 • do 6 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka.

środa, 1 sierpnia 2012

Wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego

Pracownik-ojciec, który wychowuje dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

wtorek, 31 lipca 2012

Wzór wniosku o urlop wychowawczy

Pracownik, który zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, którego celem jest sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem.


poniedziałek, 30 lipca 2012

Urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, którego wymiar zgodnie z Kodeksem pracy wynosi:

poniedziałek, 23 lipca 2012

Kto ma prawo do urlopu na żądanie?

Pamiętaj! Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi. Są to cztery dni urlopu na żądanie w ciągu roku.

środa, 18 lipca 2012

Nowa reforma emerytalna

Wydłużanie wieku emerytalnego rozpocznie się od 1 stycznia 2013 r. Jednak nie od razu będziemy pracować do 67 lat. Dlatego warto się dowiedzieć, ile to my będziemy pracować?

Wydłużanie wieku emerytalnego zacznie się od roczników pań, które urodziły się od 1 stycznia 1953 r. oraz panów urodzonych od 1 stycznia 1948 r.   O ile dłużej będziemy pracować?

poniedziałek, 16 lipca 2012

Praca w szczególnych warunkach a emerytura

Pracownik, który pracował w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, może iść na wcześniejsza emeryturę bez względu na to, kiedy osiągnie wymagany wiek:

piątek, 13 lipca 2012

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Osoby, których pracodawca ogłosił upadłość maja prawo do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, ale muszą być spełnione określone warunki.

Świadczenie przedemerytalne może otrzymać pracownik, który był zatrudniony w upadłym zakładzie pracy co najmniej sześć miesięcy i jednocześnie musi mieć ukończone odpowiednie lata - w przypadku kobiety jest to co najmniej 56 lat, a mężczyzny - 61 lat.

środa, 11 lipca 2012

Pieniądze z Unii Europejskiej w 2012 roku

Wiedza o tym, o jakie środki unijne można się ubiegać, to dopiero początek trudnej drogi po unijne pieniądze. Przedsiębiorca, zainteresowany wsparciem z UE najpierw powinien złożyć wniosek o dotacje, a po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu realizować inwestycje.

Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, aby firma zidentyfikowała cel, któremu ma służyć inwestycja, oraz dziedzinę, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój przedsiębiorstwa czy szkolenie danej grupy osób). Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne programy – firma musi znaleźć więc program, za pośrednictwem którego dofinansowane są takie projekty jak ten, który chce zrealizować.

piątek, 6 lipca 2012

Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym

Pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje z nim stosunek pracy, a jest on uprawniony do kolejnego urlopu wypoczynkowego, przysługuje urlop:

u dotychczasowego pracodawcy, a jego wymiar jest proporcjonalny do przepracowanego danego pracodawcy okresu w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracy wykorzystał on urlop wypoczynkowy w przysługującym mu lub wyższym wymiarze;
 • u kolejnego pracodawcy, a jego wymiar jest proporcjonalny do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (zatrudnienie na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego) lub proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (zatrudnienie na czas krótszy niż  do końca danego roku kalendarzowego).

środa, 4 lipca 2012

Konsekwencje, które grożą pracownikowi za podjęcie nielegalnego zatrudnienia

Jeżeli w chwili podjęcia pracy taki pracownik zarejestrowany był jako osoba bezrobotna i o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (także takiej bez zawarcia pisemnej umowy o pracę lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, a więc tzw. "praca na czarno") nie powiadomił w terminie 7 dni właściwego powiatowego urzędu pracy, to podlega on karze grzywny od 500 zł do 5.000 zł.

wtorek, 3 lipca 2012

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany pracownikowi jednorazowo, bezpośrednio o wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, a jego wymiar wynosi tydzień lub jego wielokrotność.


poniedziałek, 2 lipca 2012

Dla kogo emerytura częściowa? 

Wcześniejsza emerytura (tzw. częściowa) będzie wynosić 50% pełnej emerytury.

Jeżeli ktoś się na nią zdecyduje, to będzie mógł równocześnie pracować, bez ryzyka, że emerytura zostanie obniżona. Na tę emeryturę będą mogły przejść osoby z odpowiednim stażem pracy.

piątek, 29 czerwca 2012

Urlop ojcowski

Ojciec urodzonego dziecka przysługuje do dwóch tygodni (wliczane są w to dni wolne od pracy) tzw. urlopu ojcowskiego. Taki wymiar urlopu obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., a wcześniej ojcu przysługiwał tylko tydzień.

środa, 27 czerwca 2012

Wzór oświadczenia zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych


Wnoszę o ubezpieczenia społeczne:

wtorek, 26 czerwca 2012

Zasady tworzenia ZFŚS


Artykuł jest fragmentem poradnika ZFŚS obowiązki pracodwacy i świadczenia dla pracowników.

Jak pracodawca może sprawdzić, co pracownik robi w czasie pracy?


Artykuł jest fragmentem poradnika Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika.

Do kontrolowania podwładnych pracodawcy wykorzystują wszelkie dostępne środki, w tym elektroniczne. Mają oni prawo sprawdzać, czy w czasie pracy podwładni rzeczywiście wykonują swoje obowiązki, jak często korzystają z przerw lub w jaki sposób używają służbowego sprzętu powierzonego im przez firmę. Monitorowanie podwładnego nie może jednak naruszać jego godności i innych dóbr osobistych.

Prawo pracy nie określa wprost zakresu ochrony pracowników przed ich kontrolowaniem w miejscu pracy. Ogólne zasady tej ochrony wynikają jednak z art.111 kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, czyli np. jego wizerunek, tajemnicę korespondencji lub cześć. Dodatkowo art. 22 1 k.p. wyraźnie wskazuje, jakich informacji o pracowniku może żądać pracodawca. Zawarty w nim katalog danych, obejmujący m.in. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania czy wykształcenie, ma charakter zamknięty. Oznacza to, że pracodawca nie może żądać od pracownika innych danych, nawet jeśli usprawiedliwia to koniecznością nadzoru jego pracy.

Prawidłowe ustalenie wymiaru czasu pracy


Artykuł jest fragmentem poradnika Czas pracy w 2012 roku Planowanie i rozliczanie.

Od norm czasu pracy należy odróżnić wymiar czasu pracy. Przyjmuje się, że jest to liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym w normalnym czasie pracy, a więc uwzględniając normy czasu pracy (dobową i średniotygodniową) obowiązujące danego pracownika.


Umowa o pracę

Celem zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas próbny jest sprawdzenie przez pracodawcę jego przydatności do pracy, a pracownik może w ten sposób sprawdzić warunki zatrudnienia.

poniedziałek, 25 czerwca 2012

Kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem na urlopie wypoczynkowym?


Generalnie (jest to zasada, która obowiązuje w prawie pracy) pracownicy przebywający na urlopie wypoczynkowym podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę (także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy).

piątek, 22 czerwca 2012

Praca w Unii Europejskiej


Jeżeli chcesz podjąć zatrudnienie za granicą, to musisz pamiętać, że roszczenia, które wynikają z zawartych umów będą rozpatrywane z reguły przez sądy cywilne, w oparciu o przepisy prawne obcego systemu prawa.

Co musi zawierać umowa o pracę zawierana z agencją zatrudnienia?


czwartek, 21 czerwca 2012

Kiedy należy wykorzystać zaległy urlop na żądanie?


Na podstawie przepisów prawa pracy obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo (podstawa prawna: art.152 Kodeksu pracy).

środa, 20 czerwca 2012

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Poniżej zamieszczam wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, pozew można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb...

poniedziałek, 18 czerwca 2012

Ochrona przedemerytalna

Jeżeli brakuje Ci cztery lata do emerytury, to jesteś w okresie ochronnym.
Pamiętaj! Nie oznacza to tego, że pracodawca nie może Cię zwolnić.

piątek, 15 czerwca 2012


Ile mogę zarobić na emeryturze?

Na emeryturze (także rencie) można zarabiać, ile się chce, jeśli ma się skończone 60 lat w przypadku kobiety oraz 65 w przypadku mężczyzny.

Osoby młodsze muszą to zgłosić w ZUS i pilnować zarobków, by ich świadczenie emerytalne (lub rentowe) nie zostało okrojone lub zawieszone.


Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne
W naszym prawie funkcjonują dwie formy zatrudnienia:

zatrudnienie pracownicze, które zwykle jest efektem podpisania umowy o pracę (na okres prób ny,na zastępstwo, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas nieokreślony).

Pamiętaj! Najważniejszą konsekwencją podpisania umowy o pracę jest stosowanie do stron umowy (pracodawca i pracownik) postanowień Kodeksu pracy.

zatrudnienie  niepracownicze, które jest efektem podpisania umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług).

środa, 13 czerwca 2012


Regulamin pracy


Określa on  prawa, a także obowiązki pracodawcy i pracownika, które są związane z porządkiem pracy.

Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. 

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (z pewnymi wyjątkami ) ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy (podstawa prawna: art. 104 § 2 Kp).


wtorek, 12 czerwca 2012

Wzór świadectwa pracy


.......................................                                        ................................
(pracodawca oraz jego                                               (miejscowość i data)
 siedziba lub miejsce
 zamieszkania)

.................................
(nr REGON – EKD)poniedziałek, 11 czerwca 2012

Emerytura i renta 


W przepisach przewidziano wiele dodatków do emerytur i rent.

Pamiętaj! O wszystkie należy się starać w ZUS, choć niektóre wypłacane są z urzędu. Żeby je dostawać trzeba spełniać określone warunki.

sobota, 9 czerwca 2012

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Od czerwca osoby, które zarejestrowane są w urzędach pracy jako bezrobotne z prawem do zasiłku otrzymają 794,20 zł przez pierwsze trzy miesiące, a potem 623,60 zł przez trzy lub dziewięć miesięcy (zależy to od stopy bezrobocia w danym powiecie).


piątek, 8 czerwca 2012

Dla kogo dodatek za wysługę lat?

Dodatek za wysługę lat pracy nie wypłaca się ani obligatoryjnie, ani też powszechnie.

wtorek, 5 czerwca 2012

Kiedy składa się wniosek o kapitał początkowy?

Jeśli nie skompletowałeś jeszcze wszystkich dokumentów i nie złożyłeś ich w ZUS, to możesz zrobić to w dowolnym terminie. Obowiązkiem ZUS-u jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ustalenie kapitału początkowego emerytury w każdym czasie.Praca bez umowy

Jeżeli ktoś zatrudniony jest bez jakiekolwiek pisemnej umowy, to za wykonaną pracę przysługuje mu wynagrodzenie, o ile strony umówiły się tak, gdy ustnie zawierały umowę.


poniedziałek, 4 czerwca 2012

Pierwszy urlop wypoczynkowy

Pracownik ma prawo co roku korzystać z nieprzerwanego,  płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie może się zrzec tego prawa, ani go przenieść na inną osobę.


piątek, 1 czerwca 2012

Jakie zmiany w emeryturach

Właśnie został przesunięty wiek emerytalny i teraz kobiety, a także mężczyźni będą kończyć aktywność zawodową dopiero po ukończeniu 67 roku życia. 

środa, 30 maja 2012

Szkolenia BHP


Pracodawca nie m prawa dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie posiada on wymaganych do niej kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

wtorek, 29 maja 2012

Umowy o pracę na czas określony 


Podstawą do wprowadzenia ograniczeń w zakresie zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy są przepisy kodeksu pracy.

poniedziałek, 28 maja 2012


Wynagrodzenie za czas przestoju


Wynagrodzenie, które jest określone w art. 81 § 1 kp, czyli za czas gotowości do pracy, przysługuje pracownikowi także za czas niezawinionego przez niego przestoju.


czwartek, 24 maja 2012

Obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego


Pracownik, który uprawniony jest do urlopu wychowawczego, zamiast z niego skorzystać może złożyć wniosek u pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, kiedy mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

środa, 23 maja 2012


Jeżeli pracownica urodzi kolejne dziecko w okresie urlopu wychowawczego, to nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego.


wtorek, 22 maja 2012

Tygodniowa norma czasu pracy


Jeżeli pracownik wykonuje swoja pracę ponad obowiązującą go tygodniową normę czasu pracy, to wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych.poniedziałek, 21 maja 2012

Dobowa norma czasu pracy


Pracownik świadczy swoją pracę w godzinach nadliczbowych, gdy przekroczy obowiązująca go dobową normę czasu pracy. Chodzi tu zarówno o podstawową normę czasu pracy, która wynosi 8 godzin na dobę, jak i każdą inną normę dobową czasu pracy, która jest określona w przepisach regulujących czas pracy określonej grupy pracowników (np. pracowników niepełnosprawnych, którzy są zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności obowiązują 7-godzinna dobowa norma czasu pracy).  


piątek, 18 maja 2012

Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę


Na podstawie art. art. 231 kp, jeżeli zakład pracy lub jego cześć przechodzi na innego pracodawcę, to staje się on na mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i nie musi zawierać z pracownikami nowych umów o pracę.

środa, 16 maja 2012


Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego


Pracodawca może odwołać pracownika  z urlopu wypoczynkowego tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności, które są nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia przez niego urlopu.


wtorek, 15 maja 2012


Mienie powierzone pracownikowi


Pracownik na podstawie art. 124 kp, gdy powierzono mu z obowiązkiem zwrotu  lub do wyliczenia się:poniedziałek, 14 maja 2012

Czasowe powierzenie innej pracy


Na podstawie art. 42 § 4 kp wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane, gdy pracownikowi powierza się, w przypadkach, które są uzasadnione potrzebami pracodawcy, inną pracę niż ta, która jest określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia za pracę, a także odpowiada kwalifikacjom pracownika.

piątek, 11 maja 2012


Prawo do przerwy na karmienieJeżeli pracownica karmi dziecko piersią, to ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, które wliczane są do jej czasu pracy. Gdy pracownica karmi więcej niż jedno dziecko, to przysługuje jej prawo do dwóch przerw w pracy trwających każda po 45 minut.środa, 9 maja 2012

Rozwiązanie umowy o pracęPracodawca rozwiązują z pracownikiem umowę o pracę w ten sposób składa mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresy wypowiedzenia.

niedziela, 6 maja 2012

Rozwiązanie umowy o pracę

Na podstawie art. 55 kp pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch przypadkach:

piątek, 4 maja 2012

Kiedy trzeba wykorzystać urlop wypoczynkowy?


Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo.

środa, 2 maja 2012Jeżeli pracownik w sposób zawiniony nie wykonuje należycie swoich obowiązków, to pracodawca ma prawo pociągnąć go do odpowiedzialności na zasadach, które są określone w Kodeksie pracy.wtorek, 1 maja 2012


Na podstawie art. 1012 § 1 kp strony stosunku pracy, które mają dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, mają prawo zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy .


poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Zakaz konkurencji 


Na podstawie art. 1011 § 1 kp w zakresie, które jest określony w odrębnej umowie, pracownik nie ma prawa prowadzić działalności konkurencyjnej wobec swojego pracodawcy, a także świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu, który prowadzi taką działalność (zakaz konkurencji).


piątek, 27 kwietnia 2012

Co za pracę w dniu wolnym?

Na podstawie art. 1513 kp pracownik, który ze względu na okoliczności, które są przewidziane w art. 151 § 1 (tj. konieczność prowadzenia akcji ratowniczej lub szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, ma prawo w zamian  do innego dnia wolnego od pracy, który pracodawca powinien udzielić mu do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

czwartek, 26 kwietnia 2012

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez jego zgody nie ma prawa potrącić jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjątkiem przypadków, w których dopuszcza się takie potrącenia na podstawie obowiązujących przepisów.

środa, 25 kwietnia 2012

Systemy wynagradzania za pracę

Wyróżniamy trzy zasadnicze systemy wynagradzania za pracę:
 • system czasowy,
 • system akordowy,
 • system prowizyjny.

System czasowy wynagradzania za pracę 


wtorek, 24 kwietnia 2012

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy


Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w który nabył on do niego prawo. 

piątek, 20 kwietnia 2012

Pozew do sądu pracy


Twój pracodawca nie wypłaca Ci godzin nadliczbowych? Niesłusznie zwolniono Cię z pracy? - jeżeli tak, to swoich praw możesz dochodzić na drodze sądowej. Ale musi być spełniony jeden warunek. Trzeba mieć umowę o pracę. Jeżeli jest to umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło lub zlecenie) -  to właściwy jest sąd cywilny. 

wtorek, 17 kwietnia 2012

Jak bronić się przed dyskryminacją?

Jeżeli pracownik jest dyskryminowany w pracy, to ma on prawo do odszkodowania.

piątek, 13 kwietnia 2012

Urlop na umowie zlecenie


Umowa zlecenia to jedna z umów cywilnoprawnych. Zastosowanie mają tutaj przepisy Kodeksu cywilnego. To umowa starannego działania i jej przedmiotem jest zobowiązanie się do wykonania określonej czynności na rzecz osoby, która daje zlecenie.

czwartek, 12 kwietnia 2012


Pamiętaj!
Pracodawca może pozbawić pracownika trzynastej pensji tylko ze ściśle określonych, poważnych powodów.

Pracownik otrzymuje trzynastą pensję wtedy, jeśli u danego pracodawcy przepracuje cały rok kalendarzowy.


wtorek, 3 kwietnia 2012

Jak ZUS wylicza emeryturę?

Obecnie funkcjonują dwa systemy emerytalne i w którym się znajdziemy będzie zależało od daty naszego urodzenia.

wtorek, 27 marca 2012

Co to jest mobbing?

Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. 

czwartek, 22 marca 2012

Jaki obowiązki ma wolontariusz?


Wolontariuszem zostaje osoba, która zawrze z daną organizacją pisemne porozumienie. Treść tego porozumienia musi zawierać: zakres, sposób oraz czas wykonywanych przez wolontariusza zadań, a także informacje o możliwości wcześniejszego rozwiązania porozumienia.

środa, 21 marca 2012

Jakie obowiązki ma pracownik w zakresie bhp?

Jego podstawowym obowiązkiem (określony w art. 211 kp) jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


wtorek, 20 marca 2012

Jak chroniony jest pracownik młodociany?


Szczególną ochroną Kodeksu pracy objęci są pracownicy młodociani

Pamiętaj ! Pracownik młodociany do w rozumieniu prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia (art. 190 kp). Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 la, a wyjątkiem są przypadki, które określa art. 3045 kp (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).

niedziela, 18 marca 2012

Opieka nad dzieckiem do lat 4


Jeżeli pracownik opiekuje się dzieckiem w wieku do lat czterech, to pracodawca nie ma prawa bez jego zgody:

sobota, 17 marca 2012


Prawa pracownika


Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniży mu wymiar tego urlopu, nie wypłaci w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, które mu przysługuje, naruszy przepisy o czasie pracy - stanowi to wtedy wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone to jest karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.


czwartek, 15 marca 2012

Praca w agencji pracy tymczasowej

Pracownik może także zawrzeć umowę z agencją pracy tymczasowej, która skieruje go do pracodawcy, na rzecz którego będzie świadczył pracę (pracodawca użytkownik).

wtorek, 13 marca 2012


Ten rodzaj umowy o pracę zawierany jest na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika (np. z powodu urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego).Umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracyzawiera się na czas wykonywania określonego zadania, np. budowy jakiegoś obiektu lub jego remontu.

Nie określa się w niej terminu jej zakończenia, gdyż będzie on uzależniony od zakończenia prac, dla których zawarto umowę.


poniedziałek, 12 marca 2012

Prawa i przywileje pracownika


Umowa o pracę jest dla pracownika najkorzystniejszą formą zatrudnienia. Pracownik, który ją zawiera, będzie mógł korzystać z praw i przywilejów pracowniczych, które przewidziane są w Kodeksie pracy oraz innych przepisach prawa pracy.

Przysługuje mu prawo m.in. do:

corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar wynosi:

 • 20 dni – gdy jego staż pracy u wszystkich pracodawców jest krótszy niż 10 lat,
 • 26 dni – gdy staż ten obejmuje co najmniej 10 lat.

niedziela, 11 marca 2012

Praca na urlopie wychowawczym 


Jeżeli pracownik nie chce stracić kontaktu z pracą w czasie urlopu wychowawczego, to może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy, podjąć inną działalność, naukę, szkolenie w wymiarze, który pozwoli mu na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

sobota, 10 marca 2012

Urlop macierzyński pracownicy


Pracownica, która urodzi dziecko będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę nakładczą, ma prawo do
urlopu macierzyńskiego i bez znaczenia jest to, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy umowa terminowa i w jakim wymiarze czasu pracy pracuje oraz jaki jest jej staż pracy. 

czwartek, 8 marca 2012

Odpoczynek pracownika

Pracownik po zakończeniu swoje pracy ma zapewnione prawo do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 25-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego

Przerwy w czasie pracy

W każdym dniu pracy, pracownik ma prawo do przerw, podczas których może odpocząć i za które przysługuje mu wynagrodzenie.


wtorek, 6 marca 2012

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Aby obliczyć wymiar czasu pracy, czyli liczby godzin, które pracownik ma do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym należy:

poniedziałek, 5 marca 2012

Wynagrodzenie chorobowe


Pracownik za czas swojej niezdolności do pracy na wskutek:Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych


Jeżeli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych, to oprócz normalnego wynagrodzenia ma prawo do dodatku, którego wysokość wynosi:


Wynagrodzenie za czas przestoju


Pracownik za czas przestoju ma prawo do 
wynagrodzenia, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, które określa stawka godzinowa lub miesięczna, a gdy taki składnik wynagrodzenia za pracę nie został wyodrębniony, gdy określano warunki wynagrodzenia - 60 % wynagrodzenia, które zostało ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.


czwartek, 1 marca 2012

Odprawa pośmiertna z pracy 


Jeżeli umrze pracownik e czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania przez niego po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, to jego rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej od pracodawcy.

czwartek, 9 lutego 2012

Przerwy w pracy

Do 15-minutowej przerwy w czasie pracy ma prawo każdy pracownik, który jest zatrudniony co najmniej 6 godzin dziennie. Podstawą jest art. 134 Kodeksu pracy. Jednak przepisy nie wyjaśniają precyzyjnie, na co może być ona wykorzystana. 

piątek, 13 stycznia 2012

Odprawa z pracy


Wszystko uzależnione jest od tego, ilu pracowników zatrudnionych jest w zakładzie pracy.

Przepisy o odprawach dotyczą bowiem tylko zakładów pracy, które mają co najmniej 20 pracowników.Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika