Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2011

Umowa o pracę z młodocianym

Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym
Pracownik młodociany, to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Pamiętaj ! Prawo nie zezwala na zatrudnienie osoby, która nie ma ukończonych 16 lat, oprócz przypadków, które są określone przepisami. Wyjątkiem jest m.in.: działalność artystyczna (np. aktorów dziecięcych, których można zatrudnić pod warunkiem zgody rodziców oraz inspektora pracy)

Dla kogo urlop wychowawczy?

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?
Jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy (po uwagę bierze się ogólny staż pracy u wszystkich pracodawców, to przysługuje mu prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, którego celem jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. 

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego ?
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
20 tygodni, gdy urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie;31 tygodni, gdy urodzi dwoje dzieci przy jednym porodzie;33 tygodni, gdy urodzi trójkę dzieci przy jednym porodzie;35 tygodni, gdy urodzi czwórkę dzieci przy jednym porodzie;37 tygodni, gdy piątkę i więcej dzieci przy jednym porodzie.Pamiętaj ! Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego pracownica może wykorzystać przed przewidywaną datą porodu.


Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego?
Pracownikowi przysługuje za czas urlopu wypoczynkowego takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy szczegółowo regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienionego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, ze zm.).


Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Pracodawca udziela urlopów zgodnie z planem urlopów, który należy sporządzić biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę może być rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Najczęściej umowa o pracę jest rozwiązywana przez wypowiedzenie.

Pamiętaj ! Za czas wypowiedzenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia nawet wtedy, gdy nie ma obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, czyli nie przychodzi do zakładu pracy.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w te dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Bez znaczenia jest to, czy dzień pracy danego pracownika przypada w dzień powszedni, czy niedziele lub święto.

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w wymiarze godzinowym, który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Nabycie prawa do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego

Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
Pracownik, w roku kalendarzowym, w który, podjął po raz pierwszy pracę, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego to 1/12 wymiaru urlopu, który będzie przysługiwał pracownikowi po przepracowaniu roku.