wtorek, 6 grudnia 2011

Odpowiedzialność porządkowa 


Jeżeli pracownik w sposób zawiniony nie wykonuje należycie swoich obowiązków, to pracodawca ma prawo pociągnąć go do odpowiedzialności na zasadach, które określa Kodeks pracy.


Pamiętaj ! Przepisy, które regulują zasady odpowiedzialności porządkowej mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a to oznacza, że pracodawca nie ma prawa rozszerzyć katalogu przewinień, które uzasadnią nałożenie określonej kary na pracownika oraz nie może on stosować innych kar niż te, które są przewidziane w art. 108 kp.
Jeżeli pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz przyjętego sposobu potwierdzania przybycia oraz obecności w pracy, a także usprawiedliwiania nieobecności w pracy, to pracodawca ma prawo zastosować wobec niego:
  • karę upomnienia,
  • karę nagany.
A, gdy pracownik nie przestrzega przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, opuszcza miejsce pracy bez usprawiedliwienia, stawia się w pracy w stanie nietreściwości lub spożywa alkohol w czasie pracy, to pracodawca ma prawo zastosować również karę pieniężną. 


Pamiętaj! Kara pieniężna za jedno przewinienie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia za pracę. Łącznie kary pieniężne nie mogą przekroczyć dziesiątej części wynagrodzenia  za pracę, które przypada pracownikowi do wypłaty. 

Wpływy z kar pieniężnych pracodawca przeznacza na poprawę warunków BHP


Pracodawca może zastosować karę w ciągu 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz nie później niż 3 miesiące od dopuszczenia się tego naruszenia. 


Pamiętaj! Pracodawca po upływie tych terminów nie może zastosować kary. 


Warunkiem, który musi być spełniony by móc nałożyć karę jest uprzednie wysłuchanie pracownika, a gdy nie ma takiej możliwości w związku z jego nieobecnością pracy, bieg 2-tygodniowego terminu nałożenia kary nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia, w którym pracownik stawi się w pracy.
Pracodawca powiadamia pracownika o nałożeniu kary na piśmie. Informuje go o rodzaju naruszonych obowiązków pracowniczych, dacie dopuszczenia się tego naruszenia, a także o prawie  zgłoszenia sprzeciwu oraz terminie jego wniesienia.


Pamiętaj! Opis zawiadomienia należy złożyć do akt osobowych pracownika.


Gdy zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, to pracownik ma prawo wnieść sprzeciw do pracodawcy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu.


Naruszenie przepisów to np:
  • wykazanie braku faktycznej podstawy do wymierzenia kary lub naruszeniu trybu stosowania kar porządkowych (np. niewysłuchanie pracownika przed nałożenie kary).

W przepisach nie jest określona forma, w jakiej pracownik powinien zgłosić sprzeciw wobec zastosowanej kary.


Pamiętaj! Dlatego by wykazać, że został dotrzymany ustawowy termin dla jego wniesienia sprzeciw należy wnieść na piśmie.


O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu zadecyduje pracodawca, gdy rozpatrzy stanowisko reprezentującej pracownika  zakładowej organizacji związkowej, gdy taka go reprezentuje.


Pamiętaj! Jeżeli pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w ciągu 14 dni od jego wniesienia, to będzie to oznaczać że został on uwzględniony.


Gdy pracodawca odrzuci sprzeciw oraz, gdy zostanie przekroczony termin jego wniesienia, pracownik ma prawo, w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego zawiadomienia, wystąpić do sądu pracy z powództwem o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 


Jeżeli pracodawca uwzględni sprzeciw lub sąd pracy wyda orzeczenie o uchyleniu kary, kara uważana jest za niebyłą, , a odpis zawiadomienia o ukaraniu należy usunąć z akt pracownika.  


W przypadku kary pieniężnej pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi równowartość nałożonej kary. W pozostałych przypadkach wspomniany skutek następuje, gdy pracownik przepracuje nienagannie rok.


Pamiętaj! Pracodawca może też z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.    0 komentarze:


Popularne posty

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika