Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2011

Mobbing w pracy

Co to jest mobbing?Kodeks pracy wyjaśnia: mobbing to działanie lub zachowanie, które dotyczy pracowników lub jest skierowane przeciwko pracownikowi i polega na uporczywym oraz długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, który wywołuje u niego zaniżona ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 943 § 2 kp).

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzeniaNa podstawie art. 1671 Kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma obowiązek wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, gdy w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

Urlop młodocianego

Urlop pracownika młodocianego
Pracownik młodociany prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych nabywa z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy.

Czas pracy młodocianego

Czas pracy pracownika młodocianego
Pracodawca ma obowiązek przy zatrudnieniu pracownika młodocianego do wykonywania prac lekkich, ustalić wymiar i rozkład jego czasu pracy, uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki, które wynikają z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych.