poniedziałek, 12 września 2011


Jak rozwiązać umowę o pracę?


Umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób:
 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 • z upływem czasu, na który była zawarta;
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.


 Pamiętaj ! Tylko rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga, by obie strony stosunku pracy współdziałały ze sobą.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia umowa zostaje rozwiązana na skutej jednostronnej czynności dokonanej przez pracodawcę lub pracownika.

Jeżeli chodzi o dwa ostatnie tryby rozwiązania umowy o pracę, to polegają na tym, że stosunek pracy ustaje bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności (składania oświadczeń) przez którąś ze stron.

Umowa o pracę na okres próbny zostaje rozwiązana z upływem czasu, na który ja zawarto. Podobnie umowa o pracę na czas określony, a z dniem ukończenia pracy, dla której została zawarta - ulega rozwiązaniu umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

Pamiętaj !  Oświadczenie pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi wskazać przyczynę, która uzasadni wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę. Obowiązkiem pracodawcy jest także pouczenie pracownika, z którym rozwiązuje umowę o pracę, o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania do sądu pracy.


Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron


Ten tryb rozwiązania umowy o pracę wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli przez strony stosunku pracy.


Pamiętaj ! Z propozycją rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Porozumienie należy zawrzeć na piśmie i wskazać termin ustania stosunku pracy. Może to być dowolny termin, na który zgodzą się strony stosunku pracy.

Pamiętaj ! Zawarcie porozumienia, które rozwiązuje umowę o pracę jest zależne wyłącznie od woli pracodawcy i pracownika. Brak zgody jednej ze stron stosunku pracy uniemożliwia rozwiązanie umowy o pracę za porozumienie stron. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, w każdym czasie, a więc np. również w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika, przebywania na zwolnieniu lekarskim, korzystania z urlopu wychowawczego.


Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem


Ten tryb rozwiązania
umowy o pracę wymaga złożenia oświadczenia przez jedną ze stron stosunku pracy z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia. Po upływie tego okresu umowa o pracę zostaje rozwiązana.

Pamiętaj ! Odmowa przyjęcia wypowiedzenia nie ma znaczenia prawnego, gdyż wypowiedzenie jest czynnością jednostronną i dochodzi ono do skutku bez względu na zgodę drugiej strony. Oświadczenie każdej ze stron stosunku pracy  o wypowiedzeniu umowy o pracę musi mieć formę pisemną.

Na podstawie art. 41 Kp. pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę w czasie, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim), jeśli nie upłynął jeszcze okres, który uprawnia do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Za wypowiedzeniem można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony, na okres próbny oraz tzw. umowę o pracę za zastępstwo. Wyjątkowo można też w ten sposób rozwiązać umowę o pracę na czas określony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy i wynosi:
 • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesiecy;
 • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pamiętaj !
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość wypowiedzenia należy zaliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na rodzaj umowy o pracę, a także ewentualne przerwy w zatrudnieniu.

Pamiętaj ! W umowie o pracę można zastrzec, że okres wypowiedzenia będzie dłuższy niż ten określony w przepisach Kodeksu pracy.

Strony stosunku pracy mają prawo po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmieni trybu rozwiązania umowy o pracę.

W przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony i wypowiada ją pracodawca, to jego obowiązkiem jest wskazanie przyczyny, która uzasadni wypowiedzenie. Musi ona być rzeczywista i konkretna.

Gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, którą zawarto na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, dokonać skrócenia okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca.

Pamiętaj ! W takim przypadku pracownik będzie miał prawo otrzymać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 ty dzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. 
Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo pracownika wynosi 3 dni robocze.

Umowa o pracę, która została zawarta na czas określony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem tylko wtedy, gdy zawarto ją na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony stosunku pracy przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tyugodniowym wypowiedzeniem.

Pamiętaj ! Klauzula o wypowiedzeniu może od początku figurować w umowie o pracę lub można ją wprowadzić później - w trakcie trwania stosunku pracy - na mocy porozumienia zawartego między stronami.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, który obejmuję tydzień lub miesiąc lub ich wielokrotność, kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. 

W sytuacji, w które pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, to przysługuje mu zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar zwolnienia wynosi:
 • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięczne go wy powiedzenia;
 • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

Pamiętaj ! Pracownikowi nie przysługuje to prawo w przypadku, gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi mniej niż 2 tygodnie oraz, gdy sam złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę o pracę może zwolnic go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Powinno to nastąpić za zgodą pracownika oraz z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
0 komentarze:


Popularne posty

Archiwum bloga

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów egzekucja długów egzekucja komornicza ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika lekarz specjalista licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zawarta pod wpływem błędu umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura wizyta u lekarza włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika