Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2011

Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta 
Na podstawie Kodeksu pracy, praca w święta (także praca w święta, które przypadają w niedziele) w placówkach handlowych jest niedozwolona.

Pamiętaj! W placówkach handlowych praca w niedziele jest dozwolona wyłącznie, gdy wykonywane są tam pracę konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną oraz codzienne potrzeby ludności.

Praca w porze nocnej

Dla pracownika, pracą w porze nocnej będzie praca, która obejmuje 8 godzin między 21. 00 a 7.00. Pracodawca określa w regulaminie pracy, które z ośmiu godzin we wskazanym powyżej przedziale czasowym będą stanowić w jego zakładzie pracy porę nocną - może to być np. od 21.00 do 5.00; od 23.00 do 7.00.

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę jest szczególnie chronione przez Kodeks pracy.
Pamiętaj ! Pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia za pracę ani przenieść tego prawa na inną osobę.
Nawet, gdy pracownik zgadza się na to, by jego wynagrodzenie za pracę otrzymywała inna osoba lub chce pracować bez wynagrodzenia i złoży u pracodawcy stosowne oświadczenie, to i tak będzie ono nieważne.

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę 
Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w formie pieniężnej.

Pamiętaj ! Na podstawie Kodeksu pracy część wynagrodzenia za pracę
 może mieć inną formę niż pieniężna, ale tylko wówczas, jeżeli jest to przewidziane przez ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Rozwiązywanie umów o pracę

Jak rozwiązać umowę o pracę?
Umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób:
na mocy porozumienia stron,przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);z upływem czasu, na który była zawarta;z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Zmiana warunków umowy o pracę

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
Na podstawie art. 42 Kodeksu pracy wypowiedzenie warunków pracylub płacy będzie dokonane, gdy pracownik otrzyma propozycję nowych warunków na piśmie.

Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, to wypowiedzenie zmieniające przekształci się w definitywne, a umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Umowa o pracę - zalety i wady

Umowa o pracę 
Każdy pracownik, który dostanie umowę o pracę, powinien wiedzieć, jakie będzie miał z tego korzyści oraz obowiązki.

Umowa o pracę, to umowa dwustronna, która zobowiązuje pracownika do wykonywania danej pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawcę do nadzoru wykonywanego przez pracownika zadania.

Na czym polega umowa o dzieło?

Zatrudnienie na umowę o dzieło
Przez podpisanie umowy o dzieło zobowiązujemy się do wykonania określonego, konkretnego dzieła. To co będziemy musieli zrobić, wyznaczy nam osoba, która nas zatrudnia. Dzieło to efekt pracy.

Może ono być materialne np. uszycie garnituru lub niematerialne, gdy pracując w ten sposób piszemy program komputerowy lub robimy projekt architektoniczny albo piszemy artykuł.

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne
Innymi prawnie dopuszczalnymi formami świadczenia pracy poza stosunkiem pracy są tzw. umowy cywilnoprawne np. umowa o dzieło, umowa zlecenie.

Wykonując pracę na podstawie takiej umowy nie posiada się statusu pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a więc nie są do niej stosowane przepisy prawa pracy, które dotyczą m.in. czasu pracy, czy urlopów wypoczynkowych.


Stosunek pracy - przepisy ogólne

Stosunek pracy 

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzez pracodawcy oraz pod jego kierownictwem. Praca będzie wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Zatrudnienie w warunkach określonych powyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Podstawowe zasady prawa pracy

Prawo pracy 

Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu (wyjątkiem są przypadki, które są określone w ustawie) nie można zabronić wykonywania zawodu.

Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę oraz prowadzi politykę, która zmierza do pełnego produktywnego zatrudnienia.

Nawiązanie stosunku pracy, a także ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.