Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2011

Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta 
Na podstawie Kodeksu pracy, praca w święta (także praca w święta, które przypadają w niedziele) w placówkach handlowych jest niedozwolona.

Pamiętaj! W placówkach handlowych praca w niedziele jest dozwolona wyłącznie, gdy wykonywane są tam pracę konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną oraz codzienne potrzeby ludności.

Praca w porze nocnej

Dla pracownika, pracą w porze nocnej będzie praca, która obejmuje 8 godzin między 21. 00 a 7.00. Pracodawca określa w regulaminie pracy, które z ośmiu godzin we wskazanym powyżej przedziale czasowym będą stanowić w jego zakładzie pracy porę nocną - może to być np. od 21.00 do 5.00; od 23.00 do 7.00.

Praca nadliczbowa

Praca w godzinach nadliczbowych
Pracownik wykonuje pracę nadliczbową, gdy:
jest to praca ponad obowiązujące go normy czasu pracy;jest to praca ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy,  który wynika z obowiązującego go systemu i czasu pracy .

System i wymiar czasu pracy

System i wymiar czasu pracy 
Czas, w który pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu, które zostało mu wyznaczone do wykonywania pracy nazywany jest czasem pracy.

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną.

Zdarzają się jednak sytuację, gdy stanowią tak przepisy prawa pracy, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia mimo nie wykonywania pracy.

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę jest szczególnie chronione przez Kodeks pracy.
Pamiętaj ! Pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia za pracę ani przenieść tego prawa na inną osobę.
Nawet, gdy pracownik zgadza się na to, by jego wynagrodzenie za pracę otrzymywała inna osoba lub chce pracować bez wynagrodzenia i złoży u pracodawcy stosowne oświadczenie, to i tak będzie ono nieważne.

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę 
Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w formie pieniężnej.

Pamiętaj ! Na podstawie Kodeksu pracy część wynagrodzenia za pracę
 może mieć inną formę niż pieniężna, ale tylko wówczas, jeżeli jest to przewidziane przez ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Składniki i ustalenie wynagrodzenia za pracę

Składniki wynagrodzenia za pracęPracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę.

Bez względu na obowiązujący u danego pracodawcy system wynagradzania, zawsze w skład każdego wynagrodzenia za pracę wchodzi wynagrodzenie zasadnicze.

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę 
Pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy ma obowiązek niezwłocznie i niezależnie od jakichkolwiek okoliczności (w tym np. rozliczenia z kasą zakładu pracy) wydać pracownikowi świadectwo pracy.

Telepraca w domu

Co to jest telepraca?
Telepraca to rodzaj pracy, gdzie pracownik wykonuje pracę regularnie poza zakładem pracy, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, głównie poczty elektronicznej i Internetu.

Zwolnienia grupowe z pracy

Zwolnienia grupowe pracowników są to specyficzne zwolnienia. Pracodawca może przeprowadzić je tylko, gdy zaistnieją określone warunki.

Po pierwsze: zakład pracy musi zatrudniać co najmniej 20 osób.

Po drugie: w takiej sytuacji powody zawsze leżą po stronie pracodawcy.

Rozwiązywanie umów o pracę

Jak rozwiązać umowę o pracę?
Umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób:
na mocy porozumienia stron,przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);z upływem czasu, na który była zawarta;z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Zmiana warunków umowy o pracę

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
Na podstawie art. 42 Kodeksu pracy wypowiedzenie warunków pracylub płacy będzie dokonane, gdy pracownik otrzyma propozycję nowych warunków na piśmie.

Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, to wypowiedzenie zmieniające przekształci się w definitywne, a umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Umowa o pracę - zalety i wady

Umowa o pracę 
Każdy pracownik, który dostanie umowę o pracę, powinien wiedzieć, jakie będzie miał z tego korzyści oraz obowiązki.

Umowa o pracę, to umowa dwustronna, która zobowiązuje pracownika do wykonywania danej pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawcę do nadzoru wykonywanego przez pracownika zadania.

Na czym polega umowa zlecenie?

Zatrudnienie na umowę zlecenie
Poprzez umowę zlecenie określana jest usługa, którą zleceniobiorca podejmuję się wykonać na rzecz pracodawcy - zleceniodawcy. 

Na czym polega umowa o dzieło?

Zatrudnienie na umowę o dzieło
Przez podpisanie umowy o dzieło zobowiązujemy się do wykonania określonego, konkretnego dzieła. To co będziemy musieli zrobić, wyznaczy nam osoba, która nas zatrudnia. Dzieło to efekt pracy.

Może ono być materialne np. uszycie garnituru lub niematerialne, gdy pracując w ten sposób piszemy program komputerowy lub robimy projekt architektoniczny albo piszemy artykuł.

Rodzaje umów o pracę

Umowy o pracę 
Wyróżniamy następujące umowy o pracę:
umowę o pracę na okres próbny;umowę o pracę na czas określony;umowę o pracę na czas nieokreślony;umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy;umowę o pracę na czas określony zawartą w celu zastępstwa pracownika.

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne
Innymi prawnie dopuszczalnymi formami świadczenia pracy poza stosunkiem pracy są tzw. umowy cywilnoprawne np. umowa o dzieło, umowa zlecenie.

Wykonując pracę na podstawie takiej umowy nie posiada się statusu pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a więc nie są do niej stosowane przepisy prawa pracy, które dotyczą m.in. czasu pracy, czy urlopów wypoczynkowych.


Stosunek pracy - przepisy ogólne

Stosunek pracy 

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzez pracodawcy oraz pod jego kierownictwem. Praca będzie wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Zatrudnienie w warunkach określonych powyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Podstawowe zasady prawa pracy

Prawo pracy 

Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu (wyjątkiem są przypadki, które są określone w ustawie) nie można zabronić wykonywania zawodu.

Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę oraz prowadzi politykę, która zmierza do pełnego produktywnego zatrudnienia.

Nawiązanie stosunku pracy, a także ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.