Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2011

Mobbing w pracy

Co to jest mobbing?Kodeks pracy wyjaśnia: mobbing to działanie lub zachowanie, które dotyczy pracowników lub jest skierowane przeciwko pracownikowi i polega na uporczywym oraz długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, który wywołuje u niego zaniżona ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 943 § 2 kp).

Czas pracy młodocianego

Czas pracy pracownika młodocianego
Pracodawca ma obowiązek przy zatrudnieniu pracownika młodocianego do wykonywania prac lekkich, ustalić wymiar i rozkład jego czasu pracy, uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki, które wynikają z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych. 

Umowa o pracę z młodocianym

Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym
Pracownik młodociany, to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Pamiętaj ! Prawo nie zezwala na zatrudnienie osoby, która nie ma ukończonych 16 lat, oprócz przypadków, które są określone przepisami. Wyjątkiem jest m.in.: działalność artystyczna (np. aktorów dziecięcych, których można zatrudnić pod warunkiem zgody rodziców oraz inspektora pracy)

Dla kogo urlop wychowawczy?

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?
Jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy (po uwagę bierze się ogólny staż pracy u wszystkich pracodawców, to przysługuje mu prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, którego celem jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. 

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego ?
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
20 tygodni, gdy urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie;31 tygodni, gdy urodzi dwoje dzieci przy jednym porodzie;33 tygodni, gdy urodzi trójkę dzieci przy jednym porodzie;35 tygodni, gdy urodzi czwórkę dzieci przy jednym porodzie;37 tygodni, gdy piątkę i więcej dzieci przy jednym porodzie.Pamiętaj ! Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego pracownica może wykorzystać przed przewidywaną datą porodu.


Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego?
Pracownikowi przysługuje za czas urlopu wypoczynkowego takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy szczegółowo regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienionego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, ze zm.).


Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Pracodawca udziela urlopów zgodnie z planem urlopów, który należy sporządzić biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę może być rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Najczęściej umowa o pracę jest rozwiązywana przez wypowiedzenie.

Pamiętaj ! Za czas wypowiedzenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia nawet wtedy, gdy nie ma obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, czyli nie przychodzi do zakładu pracy.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w te dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Bez znaczenia jest to, czy dzień pracy danego pracownika przypada w dzień powszedni, czy niedziele lub święto.

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w wymiarze godzinowym, który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Nabycie prawa do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego

Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
Pracownik, w roku kalendarzowym, w który, podjął po raz pierwszy pracę, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego to 1/12 wymiaru urlopu, który będzie przysługiwał pracownikowi po przepracowaniu roku.

Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta 
Na podstawie Kodeksu pracy, praca w święta (także praca w święta, które przypadają w niedziele) w placówkach handlowych jest niedozwolona.

Pamiętaj! W placówkach handlowych praca w niedziele jest dozwolona wyłącznie, gdy wykonywane są tam pracę konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną oraz codzienne potrzeby ludności.

Praca w porze nocnej

Dla pracownika, pracą w porze nocnej będzie praca, która obejmuje 8 godzin między 21. 00 a 7.00. Pracodawca określa w regulaminie pracy, które z ośmiu godzin we wskazanym powyżej przedziale czasowym będą stanowić w jego zakładzie pracy porę nocną - może to być np. od 21.00 do 5.00; od 23.00 do 7.00.

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę jest szczególnie chronione przez Kodeks pracy.
Pamiętaj ! Pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia za pracę ani przenieść tego prawa na inną osobę.
Nawet, gdy pracownik zgadza się na to, by jego wynagrodzenie za pracę otrzymywała inna osoba lub chce pracować bez wynagrodzenia i złoży u pracodawcy stosowne oświadczenie, to i tak będzie ono nieważne.

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę 
Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w formie pieniężnej.

Pamiętaj ! Na podstawie Kodeksu pracy część wynagrodzenia za pracę
 może mieć inną formę niż pieniężna, ale tylko wówczas, jeżeli jest to przewidziane przez ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Rozwiązywanie umów o pracę

Jak rozwiązać umowę o pracę?
Umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób:
na mocy porozumienia stron,przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);z upływem czasu, na który była zawarta;z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Zmiana warunków umowy o pracę

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
Na podstawie art. 42 Kodeksu pracy wypowiedzenie warunków pracylub płacy będzie dokonane, gdy pracownik otrzyma propozycję nowych warunków na piśmie.

Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, to wypowiedzenie zmieniające przekształci się w definitywne, a umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Umowa o pracę - zalety i wady

Umowa o pracę 
Każdy pracownik, który dostanie umowę o pracę, powinien wiedzieć, jakie będzie miał z tego korzyści oraz obowiązki.

Umowa o pracę, to umowa dwustronna, która zobowiązuje pracownika do wykonywania danej pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawcę do nadzoru wykonywanego przez pracownika zadania.

Na czym polega umowa o dzieło?

Zatrudnienie na umowę o dzieło
Przez podpisanie umowy o dzieło zobowiązujemy się do wykonania określonego, konkretnego dzieła. To co będziemy musieli zrobić, wyznaczy nam osoba, która nas zatrudnia. Dzieło to efekt pracy.

Może ono być materialne np. uszycie garnituru lub niematerialne, gdy pracując w ten sposób piszemy program komputerowy lub robimy projekt architektoniczny albo piszemy artykuł.

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne
Innymi prawnie dopuszczalnymi formami świadczenia pracy poza stosunkiem pracy są tzw. umowy cywilnoprawne np. umowa o dzieło, umowa zlecenie.

Wykonując pracę na podstawie takiej umowy nie posiada się statusu pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a więc nie są do niej stosowane przepisy prawa pracy, które dotyczą m.in. czasu pracy, czy urlopów wypoczynkowych.


Stosunek pracy - przepisy ogólne

Stosunek pracy 

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzez pracodawcy oraz pod jego kierownictwem. Praca będzie wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Zatrudnienie w warunkach określonych powyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Podstawowe zasady prawa pracy

Prawo pracy 

Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu (wyjątkiem są przypadki, które są określone w ustawie) nie można zabronić wykonywania zawodu.

Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę oraz prowadzi politykę, która zmierza do pełnego produktywnego zatrudnienia.

Nawiązanie stosunku pracy, a także ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.